หน้าแรก เกี่ยวกับวารสาร กองบรรณาธิการ คำแนะนำผู้เขียน ส่งบทความ การสมัครสมาชิก วารสารวิชาการ ติดต่อเรา
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อเรา
 
 
 
 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal)
ISSN 2408-266X

         วารสารวิชาการมีความสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยตลอดจนแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการอันหลากหลายดังนั้นการจัดทำวารสารจึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการศึกษาวิจัยเหล่านั้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปได้กว้างขวางซึ่งนับได้ว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะฯได้มีส่วนร่วมและสนใจการทำผลงานทางวิชาการมากขึ้นจึงได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายนและฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคมซึ่งจะรับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการรอพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารวิชาการอื่น

            วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการจาก 5 สาขาวิชา ดังนี้

         1.  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีววิทยา พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
         2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น
         3.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
              พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น
         4.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         5.  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ 

        เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไปและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ

         บทความที่ส่งมาพิจารณาควรมีคุณค่าทางวิชาการโดยผู้เขียนเป็นผู้ทำการทดลอง สร้างสรรค์ หรือเกี่ยวข้องกับงานโดยปราศจากการคัดลอกผลงานวิจัยหรือบทความของผู้อื่นนำเสนอถึงแนวความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและนำไปสู่การพัฒนาหรือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัยมีความสมบูรณ์ในเนื้อหาภาษา ตลอดจนความชัดเจนของสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆจำนวน 2-3 คน ซึ่งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความและอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี เพื่อปรับปรุงบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนการตีพิมพ์ทั้งนี้ต้นฉบับที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการเขียนที่กำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการประเมินบทความก่อนการตีพิมพ์การยอมรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาหรือความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง

 

สาส์นจากคณบดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้น ครู อาจารย์นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันหรือก้าวล้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกันถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและความสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติอีกทั้งการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดการประชุมวิชาการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จากนั้นในปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างสถาบัน 4 หน่วยงาน 3 สถาบัน และในปี พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างสถาบันสนใจร่วมมือเพิ่มขึ้นอีก 6 หน่วยงาน 3 สถาบัน โดยมีการร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับชาติและร่วมภารกิจทางวิชาการในด้านต่าง ๆซึ่งอนาคตอาจมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมมือทางวิชาการมากขึ้น

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2558 นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความตั้งใจในการจัดทำ “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HuachiewChalermprakiet Science and Technology Journal)” ขึ้นเป็นปีแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิชาการให้มากขึ้นรวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพต่อสังคมจึงขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย ผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเข้ามาตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนและผู้อ่าน

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอกที่ท่านให้ความอนุเคราะห์และเสียสละเวลาให้คำปรึกษาและพิจารณาบทความรวมทั้งมอบบทความพิเศษประจำฉบับรวมทั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานอีกทั้งผู้ส่งบทความที่ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการและท้ายสุดนี้หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกๆ ท่านในโอกาสต่อไป

 

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180