หน้าแรก เกี่ยวกับวารสาร กองบรรณาธิการ คำแนะนำผู้เขียน ส่งบทความ การสมัครสมาชิก วารสารวิชาการ ติดต่อเรา
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อเรา
 
 
 
 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ISSN 2408-266x)

 

เจ้าของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

 
  
กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.อรษา สุตเธียรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ สถาบันวิทยสิริเมธี
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร สโมสร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี พงศ์เสวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา รุกขไชยศิริกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จูอนูวัฒนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและตรวจการเขียนรายการอ้างอิง
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ชุ่มบัวทอง

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์วรรณารัตน์ วิบูลสุข มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ยุคลธร สถาปนศิริ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายเว็บไซต์และศิลปกรรมวารสาร

คุณเทพสุรีย์ จันสามารถ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คุณอาคม สิมโสม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ฝ่ายการเงิน

อาจารย์อุมา รัตนเทพี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายสมาชิกวารสารและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์กรรณิการ์ แก้วกิ้ม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์สุภา ศิรินาม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์วิภาพรรณ ชนะภักดิ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์วัลวิภา เสืออุดม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (peer review)

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ไพศาลกิตติสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ จินตสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล วัฒนพงศกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร บุญส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชฌา อระวีพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา โพธิ์กลิ่น

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ชุ่มบัวทอง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180