รายละเอียดในส่วนของการส่งบทความออนไลน์ (online submission)
แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (online form)

คำชี้แจง :  ใส่ข้อมูลและรายละเอียดในทุกรายการให้ตรงตามความเป็นจริง และมีรายละเอียดตรงกับเนื้อหาในบทความที่เป็นไฟล์ในรูปแบบ “Microsoft Word” (*.zip หรือ *.rar)

 

ชื่อ :
นามสกุล :
ผู้เขียนบทความที่กรอกข้อมูลในระบบ online ระบุเป็นชื่อแรกในบทความ
ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) :
* กรณีไม่มีให้ใส่ (-)
ตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี) :
* กรณีไม่มีให้ใส่ (-)
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา/ สาขาวิชา/ภาควิชา :
คณะ :
มหาวิทยาลัย :
กรณีผู้เขียนบทความที่เป็นนักวิจัยอิสระ หรือนักวิชาการอิสระ หรืออื่น ๆ โปรดระบุข้อมูลของท่าน ดังนี้
ตำแหน่ง :
ชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด :
ขอส่งบทความ

ภาษาไทย          ภาษาอังกฤษ

ประเภท

บทความวิจัย (Research Paper)          บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

บทความวิชาการ(Academic Paper)      บทความปริทัศน์ (Review Article)

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) :
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) :

คำสำคัญ (ภาษาไทย) :

คำสำคัญ (อังกฤษ) :
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย) :
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ) :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารติดต่อได้ :
E-mail :
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ไม่เคยได้ลงพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อลงพิมพ์ในวารสารอื่นๆ นับจากวันที่ข้าพเจ้า ได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใด
          ทั้งนี้บทความดังกล่าวนี้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือไปรษณียบัตรใดๆ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมให้กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินงานและตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย
โปรดระบุ :

เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว 
    
เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามรายชื่อที่ระบุไว้ในบทความจริง

  

ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดแบบเสนอบทความ

ไฟล์ Microsoft Word ดาวน์โหลดแบบเสนอบทความ