วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal)
ISSN 2408-266X

        วารสารวิชาการมีความสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ตลอดจนแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการอันหลากหลาย ดังนั้นการจัดทำวารสารจึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการศึกษาวิจัยเหล่านั้น ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปได้กว้างขวาง ซึ่งนับได้ว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมและสนใจการทำผลงานทางวิชาการมากขึ้น จึงได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ซึ่งจะรับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการรอพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารวิชาการอื่น 

       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการจาก 5 สาขาวิชา ดังนี้
       1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีววิทยา พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
       2. วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และสถิติ เป็นต้น
       3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น
       4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       5. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์
            เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ
             บทความที่ส่งมาพิจารณาควรมีคุณค่าทางวิชาการ โดยผู้เขียนเป็นผู้ทำการทดลอง สร้างสรรค์ หรือเกี่ยวข้องกับงาน โดยปราศจากการคัดลอกผลงานวิจัยหรือบทความของผู้อื่น นำเสนอถึงแนวความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี และนำไปสู่การพัฒนาหรือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัย มีความสมบูรณ์ในเนื้อหา ภาษา ตลอดจนความชัดเจนของสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวน 2-3 คน ซึ่งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความ และอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี เพื่อปรับปรุงบทความให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ต้นฉบับที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการเขียนที่กำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการประเมินบทความก่อนการตีพิมพ์ การยอมรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา หรือความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 

                                                                                               สาส์นจากคณบดี

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันหรือก้าวล้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและความสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดการประชุมวิชาการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จากนั้นในปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างสถาบัน 4 หน่วยงาน 3 สถาบัน และในปี พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างสถาบันสนใจร่วมมือเพิ่มขึ้นอีก 6 หน่วยงาน 3 สถาบัน โดยมีการร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และร่วมภารกิจทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งอนาคตอาจมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมมือทางวิชาการมากขึ้น 

       ดังนั้นในปี พ.ศ. 2558 นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความตั้งใจในการจัดทำ “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal)” ขึ้นเป็นปีแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิชาการให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพต่อสังคม จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้ามาตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนและผู้อ่าน 

       ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์และเสียสละเวลาให้คำปรึกษาและพิจารณาบทความ รวมทั้งมอบบทความพิเศษประจำฉบับ รวมทั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน อีกทั้งผู้ส่งบทความที่ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการ และท้ายสุดนี้หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุก ๆ ท่านในโอกาสต่อไป  

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ