การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

2020-04-30

ขอแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ สำหรับบทความที่ส่งเข้าระบบเว็บไซต์วารสารเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยเมื่อบทความได้รับการพิจารณาผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบทความละ 2,000 บาท เพื่อดำเนินการส่งบทความให้ผู้คุณวุฒิพิจารณาในลำดับต่อไป กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี เช่น ผู้นิพนธ์ขอถอนบทความออกจากระบบ บทความไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ หรือการที่ผู้นิพนธ์ไม่ดำเนินตามขั้นตอนการดำเนินการของกองบรรณาธิการวารสาร เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ E-mail:  hcujournal.sci@gmail.com หรือโทร 086-374-2561