ขอแจ้งการส่งบทความเข้าสู่เว็บไซต์วารสารใหม่

2021-04-21

เนื่องด้วยกองบรรณาธิการวารสารได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์วารสารเข้าสู่ระบบวารสารออนไลน์ของระบบ ThaiJO 2.0 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอผู้นิพนธ์ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ ThaiJO ของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scihcu ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:  hcujournal.sci@gmail.com หรือโทร 086-374-2561