ศิริเดช และ วัลวิภา เสืออุดม, . (2018). ฤทธิ์ทางชีวภาพของหมามุ้ย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1), 3(2), 102-109. Retrieved from http://scijournal.hcu.ac.th/ojs/index.php/scijournal/article/view/127