ศิริเดช และ วัลวิภา เสืออุดม, ระพีพันธุ์. " ฤทธิ์ทางชีวภาพของหมามุ้ย." วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) [Online], 3.2 (2017): 102-109. Web. 21 Nov. 2018