ศิริเดช และ วัลวิภา เสืออุดม, ระพีพันธุ์. " ฤทธิ์ทางชีวภาพของหมามุ้ย" วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) [Online], Volume 3 Number 2 (26 February 2018)