โรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุกับทางเลือกบำบัดด้วยสมุนไพรขมิ้นชัน

  • ชัชวาลย์ ช่างทำ
Keywords: อัลไซเมอร์, สมองเสื่อม, สังคมผู้สูงอายุ, ขมิ้นชัน

Abstract

สถานการณ์ของประชากรโลกในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมผู้สูงวัยเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุของประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่อัตราการเกิดลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าวสิ่งที่ตามมาคือ ความเจ็บป่วยของผู้สูงวัย โดยโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทั่วโลกคือโรคสมองเสื่อม ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า 46 ล้านคนทั่วโลก และจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 131.5 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 ปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือเรื่องอายุ โดยพบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามอายุ ทำให้แต่ละประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นเงินจำนวนมหาศาล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการหาแนวทางป้องกันและรักษา โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงความชุก สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพของขมิ้นชันในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพบว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการนำมาใช้ป้องกันและบำบัดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เนื่องจากสารสกัดขมิ้นชันและสารเคอร์คิวมินอยด์แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะสาร curcumin ให้ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ได้เกือบทุกกลไกที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค อีกทั้งยังพบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เมื่อรับประทานผงขมิ้นชันแล้วมีอาการดีขึ้น สามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ดี และมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย จึงถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ทุกคนควรหันมาบริโภคตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพและสมองที่ดีในอนาคต

References

1. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สถานการณ์
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน); 2559.
2. World Health Organization. Dementia cases set to triple by 2050 but still largely ignored.
[Internet]. 2017 [cited 2017 December 25]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/dementia_2012041
3. Alzheimer’s disease international. World Alzheimer report 2015. London: Alzheimer’s disease
international; 2015.
4. สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข. ข่าวเพื่อสื่อมวลชน. [อินเตอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 25 ธ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=86580
5. Alzheimer’s association. Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimers Dement 2017;13:325-73.
6. วิชัย เอกพลากร. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.
7. Lodish H, Berk A, Zipursky SL. Molecular cell biology: section 21.4 neurotransmitters, synapses, and impulse transmission [Internet]. New York: W.H. Freeman; 2000 [cited 2017 December 25]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21521/.
8. นัทธพงศ์ ประจักษ์จิตร, จีรนันท์ ปากองวัน, สุระรอง ชินวงศ์. Alzheimer’s disease. [อินเตอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 25 ธ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: www.baibon-homecare.com/download/Alzheimer.pdf
9. Huang Y, Mucke L. Alzheimer mechanisms and therapeutic strategies. Cell 2012;148:1204-22.
10. Walsh DM, Klyubin I, Fadeeva JV, Cullen WK, Anwyl R, Wolfe MS, et al. Naturally secreted oligomers of amyloid beta protein potently inhibit hippocampal long-term potentiation in vivo. Nature 2002;416:535-9.
11. ชาญชัย สาดแสงจันทร์. ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยกับภาวะสมองเสื่อม. วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (ฉบับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์) มศก 2555;7:1-23.
12. Querfurth HW, LaFerla FM. Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2010;362:329-44.
13. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม, ธีรภัทร นวลน้อย. แนวทางใหม่ในการพัฒนาสารยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2554;6(2):157-73.
14. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล. เมื่อสมองเสื่อมเราจะทำอะไรได้บ้าง. นิตยสาร better health โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ (ฉบับภาษาไทย) 2556;28:4.
15. Corder EH, Saunders AM, Strittmatter WJ, Schmechel DE, Gaskell PC, Small GW, et al. Gene dose of
apolipoprotein E type 4 allele and the risk of Alzheimer’s disease in late onset families. Science
1993;261:921-3.
16. Beydoun MA, Boueiz A, Abougergi MS, Kitner-Triolo MH, Beydoun HA, Resnick SM, et al. Sex differences
in the association of the apolipoprotein E epsilon 4 allele with incidence of dementia, cognitive
impairment, and decline. Neurobiol Aging 2012;33(4):720-31.
17. มุกดา หนุ่ยศร. การป้องกันภาวะสมองเสื่อม. วารสารพยาบาลตำรวจ 2559;8(1):227-40.
18. Dhanasekaran M, Tharakan B, Holcomb LA, Hitt AR, Young KA, Manyam BV. Neuroprotective
mechanisms of ayurvedic antidementia botanical Bacopa monniera. Phytother Res 2007;21(10):965-9.
19. Goswami S, Saoji A, Kumar N, Thawani V, Tiwari M, Thawani M. Effect of Bacopa monnieri on cognitive
functions in Alzheimer’s disease patients. Int J Collab Res Intern Med Public Health 2011;3(4):285-93.
20. Shi C, Liu J, Wu F, Yew DT. Ginkgo biloba extract in Alzheimer’s disease: from action mechanisms to
medical practice. Int J Mol Sci 2010;11:107-23.
21. Adewusi EA, Moodley N, Steenkamp V. Antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activity of
selected southern African medicinal plants, south African. J Bot 2011;77:638-44.
22. Orhan I, Terzioglu S, Sener B. Alpha-onocerin: an acetylcholinesterase inhibitor from Lycopodium
clavatum. Planta Med 2003;69(3):265-7.
23. Oh MH, Houghton PJ, Whang WK, Cho JH. Screening of Korean herbal medicines used to improve
cognitive function for anti-cholinesterase activity. Phytomedicine. 2004;11(6):544-8.
24. Rahman M, Shahdaat BSM, Haque A, Hassan M, Islam A. Phytochemical screening, antioxidant,
anti-Alzheimer and anti-diabetic activities of Centella asiatica. J Nat Prod Plant Resour
2012;2(4):504-11.
25. Chavalittumrong P, Jirawattanapong W. Variation of active constituent of Curcuma domestica rhizomes
at difference ages. Thai J Pharm Sci 1992;16(2):165-74.
26. Changtam C, De Koning HP, Ibrahim H, Sajid S, Gould MK, Suksamrarn A. Curcuminoid analogs with
potent activity against Trypanosoma and Leishmania species. Eur J Med Chem 2010;45:941-56.
27. ชัชวาลย์ ช่างทำ. คุณประโยชน์และฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของสมุนไพรขมิ้นชัน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558;1(2):94-109.
28. Maiti P, Dunbar GL. Rationale for curcumin therapy in Alzheimer’s disease. ARC J Neurosci
2016;1(3):10-6.
29. Maiti P, Hall TC, Paladugu L, Koli N, Rossignol J, Dunbar DL. A comparative study of dietary curcumin,
nanocurcumin, and other classical amyloid-binding dyes for labeling and imaging of amyloid plaques
in brain tissue of 5×-familial Alzheimer's disease mice. Histochem Cell Biol 2016;146(5):609-25.
30. Cole GM, Teter B, Frautschy SA. Neuroprotective effects of curcumin. Adv Exp Med Biol 2007;595:197-
212.
31. Begum AN, Jones MR, Lim GP, Morihara T, Kim P, Heath DD, et al. Curcumin structure-function,
bioavailability, and efficacy in models of neuroinflammation and Alzheimer's disease. J Pharmacol Exp
Ther 2008;326:196-208.
32. Ahmed T, Gilani AH. Inhibitory effect of curcuminoids on acetylcholinesterase activity and attenuation
of scopolamine-induced amnesia may explain medicinal use of turmeric in Alzheimer's disease.
Pharmacol Biochem Behav 2009;91:554-9.
33. Abbasi MA, Ilyas M, Rehman Au, Sonia A, Shahwar D, Raza MA, et al. Curcumin and its derivatives:
moderate inhibitors of acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and trypsin. Sci Iran 2012;19:1580-3.
34. Kalaycıoglu Z, Gazioglu I, Erim FB. Comparison of antioxidant, anticholinesterase, and antidiabetic
activities of three curcuminoids isolated from Curcuma longa L. Nat Prod Res 2017;31(24):1-3.
35. Ono K, Hasegawa K, Naiki H, Yamada M. Curcumin has potent anti-amyloidogenic effects for
Alzheimer's beta-amyloid fibrils in vitro. J Neurosci Res 2004;75:742-50.
36. Yang F, Lim GP, Begum AN, Ubeda OJ, Simmons MR, Ambegaokar SS, et al. Curcumin inhibits formation
of amyloid beta oligomers and fibrils, binds plaques, and reduces amyloid in vivo. J Biol Chem
2005;280:5892-901.
37. Zhang X, Tian Y, Yuan P, Li Y, Yaseen MA, Grutzendler J, et al. A bifunctional curcumin
analogue for two-photon imaging and inhibiting crosslinking of amyloid beta in Alzheimer's disease.
Chem Commun (Camb) 2014;50:11550-3.
38. Lim GP, Chu T, Yang F, Beech W, Frautschy SA, Cole GM. The curry spice curcumin reduces oxidative
damage and amyloid pathology in an Alzheimer transgenic mouse. J Neurosci 2001;21:8370-7.
39. Ahmed T, Enam SA, Gilani AH. Curcuminoids enhance memory in an amyloid infused rat model of
Alzheimer’s diseases. Neurosci 2010;169:1296-306.
40. Tocharus J, Jamsuwan S, Tocharus C, Changtam C, Suksamrarn A. Curcuminoid analogs inhibit nitric
oxide production from LPS-activated microglial cells. J Nat Med 2012;66(2):400-5.
41. Pinkaew D, Changtam C, Tocharus C, Thummayot S, Suksamran A, Tocharus J. Di-O-demethylcurcumin
protects SK-N-SH cells against mitochondrial and endoplasmic reticulum-mediated apoptotic cell
death induced. Neurochem Int 2015;80:110-9.
42. Wicha P, Tocharus J, Janyou A, Jittiwat J, Changtam C, Suksamrarn A, et al. Hexahydrocurcumin
protects against cerebral ischemia/reperfusion injury, attenuates inflammation, and improves
antioxidant defenses in a rat stroke model. PLoS ONE 2017;12(12):e0189211.
43. David DC, Hauptmann S, Scherping I, Schuessel K, Keil U, Rizzu P, et al. Proteomic and functional
analyses reveal a mitochondrial dysfunction in P301L tau transgenic mice. J Biol Chem
2005;280(25):23802-14.
44. Frautschy SA, Cole GM. Why pleiotropic interventions are needed for Alzheimer's disease.
Mol Neurobiol 2010;41(2-3):392-409.
45. Mohorko N, Repovs G, Popovic M, Kovacs GG, Bresjanac M. Curcumin labeling of neuronal fibrillar
tau inclusions in human brain samples. J Neuropathol Exp Neurol 2010;69(4):405-14.
46. Ma QL, Zuo X, Yang F, Ubeda OJ, Gant DJ, Alaverdyan M, et al. Curcumin suppresses soluble tau
dimers and corrects molecular chaperone, synaptic, and behavioral deficits in aged human tau
transgenic mice. J Biol Chem 2013;288:4056-65.
47. Ng TP, Chiam PC, Lee T, Chua HC, Lim L, Kua EH. Curry consumption and cognitive function in the
elderly. Am J Epidemiol 2006;164:898-906.
48. Hishikawa N, Takahashi Y, Amakusa Y, Tanno Y, Tuji Y, Niwa H, et al. Effects of turmeric on Alzheimer's
disease with behavioral and psychological symptoms of dementia. Ayu 2012;33(4):499-504.
49. Baum L, Lam CWK, Cheung SKK, Kwok T, Lui V, Tsoh J, et al. Six-month randomized,
placebocontrolled, double-blind, pilot clinical trial of curcumin in patients with alzheimer disease.
J Clin Psychopharmacol 2008;28(1):110-3.
50. คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา. บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2549 เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย; 2551.
Published
2018-02-26