ฤทธิ์ทางชีวภาพของหมามุ้ย

  • ระพีพันธุ์ ศิริเดช และ วัลวิภา เสืออุดม
Keywords: หมามุ้ย, สารสกัดจากหมามุ้ย, แอลโดปา, ฤทธิ์ทางชีวภาพ

Abstract

หมามุ้ย (Mucuna pruriens L.) มีสรรพคุณใช้เป็นยาพื้นบ้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาช้านาน เนื่องจากเป็นแหล่งสาระสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ เช่น ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ฤทธิ์ในการต้านพิษงู ฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ และฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สารสำคัญที่พบมากในเมล็ด คือ แอลโดปา (L-dopa) พบประมาณร้อยละ 5 สารชนิดนี้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารโดปามีน (dopamine) ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทในสมอง และพบสารที่สำคัญชนิดอื่น ได้แก่ glutathione, lecithin, gallic acid และ beta sitosterol กรดไขมันที่จำเป็น ได้แก่ linolenic acid และ oleic acid ส่วนใบหมามุ้ยประกอบด้วยสาร tannins, alkaloid, kampherol, phenolic compound, saponin และ cardiac glycoside ดังนั้นหมามุ้ยจึงเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นพฤกษเภสัชภัณฑ์ต่อไปในอนาคต

References

1. Chaudhari BA, Nehal KG, Komal AK, Lambole V, Gajera V. A review: phytochemistry, therapeutic use and pharmacological activity of Mucuna pruriens Linn. An Int J Pharm Sci 2017;8(2):136-42.
2. Yadav MK, Upadhyay P, Purohit S, Pandey BL, Shah H. Phytochemistry and pharmacological activity of Mucuna pruriens : a review. Int J Green Pharm 2017;11(2):69-73.
3. มนตรี แสนสุข. หมามุ่ยอินเดีย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: นานาสำนักพิมพ์; 2558.
4. Guerranti R, Aguiyi JC, Neri S, Leoncini R, Pagani R, Marinello E. Proteins from Mucuna pruriens and enzymes from Echis carinatus venom: characterization and cross-reactions. J Biol Chem 2002;277:17072-8.
5. Vadivel V, Janardhanan K. Nutritional and anti-nutritional composition of velvet bean: an underutilized food legume in South India. Int J Food Sci Nutr 2000;51:279-87.
6. Kumar DS, Muthukottai A, Smith AA, Manavalan R. In vitro antioxidant activity of various extracts of whole plant of Mucuna pruriens (Linn). Int J Pharmtech Res 2010;2:2063-70.
7. Liu W, Ma H, DaSilva NA, Rose KN, Johnson SL, Zhang L, et al. Development of a neuroprotective
potential algorithm for medicinal plants. Neurochem Int 2016;100:164-77.
8. Ogundare AO, Olorunfemi OB. Antimicrobial efficacy of the leale of Dioclea reflexa, Mucana pruriens, Ficus asperifolia and Tragia spathulata. Res J Microbiol 2007;2:392-6.
9. Wilmot-dear CM. Mucuna adans (Leguminosae) in Thailand. Thai Forest Bull (Bot) 2008;36:114-39.
10. ปณัฐฐา ไชยมุติ. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพร 7 ชนิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา; 2547.
11. Rajeshwar Y, Kumar GPS, Gupta M, Mazumder UK. Studies on in vitro antioxidant activities of methanol extract of Mucuna pruriens (Fabaceae) seeds. Eur Bull Drug Res 2005;13:31-9.
12. Sonpetkar JM, Nipate SS, Shenoy PA, Chaudhari PD. In vitro antioxidant activity of ethanolic extract of Mucuna pruriens (L.) DC. Seeds. J Pharm Res 2012;5(5):2769-72.
13. Kumar DS, Muthu KA, Smith AA, Manavalan R. In vitro antioxidant activity of various extracts of whole plant of Mucuna pruriens (Linn). Int J Pharm Tech Res 2010;2:2063-70.
14. Longhi JG, Perez E, Jose de LJ, Candido LMB. In vitro evaluation of Mucuna pruriens (L.) DC. antioxidant activity. Braz J Pharm Sci 2011;47(3):535-44.
15. Adebowale YA, Adeyemi A, Oshodi AA. Variability in the physicochemical, nutritional and antinutritional attributes of six Mucuna species. Food Chem 2005;89:37-48.
16. เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์. Parkinson disease. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 21 ต.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/873_1.pdf
17. Ovallath S, Deepa P. The history of parkinsonism: descriptions in ancient Indian medical literature. Mov Disord 2013;28(5):566-8.
18. Katzenschlager R, Evans A, Manson A, Patsalos PN, Ratnaraj N, Watt H, et al. Mucuna pruriens in Parkinson's disease: a double blind clinical and pharmacological study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75(12):1672-7.
19. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี. งูพิษ. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 21 ต.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/snake
20. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร. ฤทธิ์ต้านพิษงูจากสารสกัดเมล็ดหมามุ่ย. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 21 ต.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=745
21. Meenatchisundaram S, Michael A. Antitoxin activity of Mucuna pruriens aqueous extracts against cobra and krait venom by in vivo and in vitro methods. Int J Pharm Technol Res 2010;2(1):870-4.
22. Fung SY, Tan NH. Effect of Mucuna pruriens seed extract pretreatment on the responses of spontaneously beating rat atria and aortic ring to naja sputatrix (javan spitting cobra) venom. J Evid Based Complementary Altern Med 2012;2012:486390.
23. Rayavarapu AK, Kaladhar DSVGK . Evaluation of antimicrobial activity of Mucuna pruriens on plant pathogens. Asian J Biochem Pharmaceut Res 2011;2(1):593-600.
24. Stanley MC, Ifeanyi OE, Chinedum OK, Chinwe IA, Emmanuel O, Nwamaka ON. Antimicrobial activities of Mucuna pruriens (Agbara) on some human pathogens. Int J Pharm Biol Sci 2014;9(2):9-13.
25. Ogundare AO, Olorunfemi OB. Antimicrobial efficacy of the leaves of Dioclea reflexa, Mucana pruriens, Ficus asperifolia and Tragia spathulata. Res J Microbiol 2007;2(4):392-6.
26. สันติสุข โสภณสิริ. สมุนไพรประจำบ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ประพันสาน; 2557.
27. Shukla KK, Mahdi AA, Ahmad MK, Jaiswar SP, Shankwar SN, Tiwari SC. Mucuna pruriens reduces stress and improves the quality of semen in infertile men. Evid Based Complement Alternat Med 2010;7(1):137-44.
28. Gupta A, Mahdi A, Ahmad MK, Shukla KK, Bansal N, Jaiswer SP, et al. A proton NMR study of the effect of Mucuna pruriens on seminal plasma metabolites of infertile males. J Pharm Biomed Anal 2011;55:1060-6.
29. Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Jaiswar SP, Ahmad S. Effect of Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parameters in seminal plasma of infertile men. Fertil Steril 2008;90(3):627-35.
30. สุภาภรณ์ ปิติพร. บันทึกของแผ่นดิน (สมุนไพรยากำลัง) เล่ม 4. กรุงเทพฯ: ปรมัตถ์การพิมพ์; 2554.
31. Krishnamoorthy M. Evaluation of androgenic activity of Mucuna pruriens in male rats. Afr J Biotechnol 2011;10(66):15017-9.
32. Sriraman V, Sairam MR, Rao AJ. Evaluation of relative role of LH and FSH in regulation of differentiation of Leydig cells using an ethane1,2-dimethylsulfonate-treated adult rat model. J Endocrinol 2003;176(1): 151-61.
33. ณัฐดนัย มุสิกวงศ์. หมามุ่ยชนิดเม็ดกินแล้วเสี่ยง ถ้าไม่ถามหมอ. [อินเทอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 21 ต.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.matichon.co.th/news/182381
Published
2018-02-26