ผลของการออกกำลังกายด้วยระดับความหนักสูงสลับกับความหนักที่เบาลงต่อการไหลเวียนเลือดที่แขนหลังรับประทานอาหารน้ำตาลสูงในวัยรุ่นชายสุขภาพดีที่ไม่ออกกำลังกาย

  • วิไลวรรณ จุฑาภักดีกุล
Keywords: ออกกำลังกายแอโรบิกระดับความหนักสูงสลับกับช่วงระดับหนักที่เบาลง, การไหลเวียนเลือดที่แขน, ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหาร

Abstract

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายที่ระดับความหนักสูงสลับกับช่วงระดับความหนักที่เบาลงต่อการไหลเวียนเลือดที่แขนในภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหาร ในอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างชายสุขภาพดีที่ไม่ออกกำลังกาย (อายุ 21.6±1.8 ปี ดัชนีมวลกาย 20.6±3.1 กก./ม2)  จำนวน 10 คน ซึ่งการวิจัยเป็นเชิงทดลองแบบสุ่มไขว้กลุ่ม โดยสุ่มแยกอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกรับประทานน้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมการออกกำลังกายในครั้งแรก เว้นหนึ่งสัปดาห์ แล้วรับประทานน้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียว กลุ่มที่สองทำการทดลองในลำดับย้อนกับกลุ่มแรก โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการวัดอัตราการไหลเวียนของเลือดสูงสุดที่แขนหลังจากมีการอุดกั้นการไหลของเลือด วัดก่อนและหลังการรับประทานน้ำตาลความเข้มข้นสูง 30 นาที พบว่า การรับประทานน้ำตาลความเข้มข้นสูงอย่างเดียวลดระดับสูงสุดของอัตราการไหลของเลือดที่แขนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจาก 26.0±2.2 มล./100 มล./นาที เป็น 23.6±2.5 มล./100 มล./นาที (p<0.001) และผลของการออกกำลังกายเพิ่มระดับสูงสุดของอัตราการไหลของเลือดที่แขนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก 25.8±2.4 มล./100 มล./นาที เป็น 34.2±2.4 มล./100 มล./นาที (p<0.001) หลังการรับประทานน้ำตาลความเข้มข้นสูงร่วมการออกกำลังกาย จากผลการทดลองสนับสนุนว่าการออกกำลังกายมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการไหลของเลือดแม้จะได้รับน้ำตาลความเข้มข้นสูง การออกกำลังกายช่วยชะลอการพัฒนาหรือการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหลังรับประทานอาหารในชายสุขภาพดีที่ไม่ออกกำลังกาย

References

เอกสารอ้างอิง
1. Carretero OA, Oparil S. Essential hypertension. Part I: definition and etiology. Circulation 2000;101(3):329-35.
2. Hernandez-Vila E. A review of the JNC 8 blood pressure guideline. Tex Heart Inst J 2015;42(3):226-8.
3. De Vriese AS, Tilton RG, Stephan CC, Lameire NH. Vascular endothelial growth factor is essential for hyperglycemia-induced structural and functional alterations of the peritoneal membrane. J Am Soc Nephrol 2001;12(8):1734-41.
4. Ishibashi Y, Takahashi N, Shimada T, Sugamori T, Sakane T, Umeno T, et al. Short duration of reactive hyperemia in the forearm of subjects with multiple cardiovascular risk factors. Circ J 2006;70(1):115-23.
5. Mah E, Bruno RS. Postprandial hyperglycemia on vascular endothelial function: mechanisms and consequences. Nutr Res 2012;32(10):727-40.
6. Gibbons GH, Dzau VJ. The emerging concept of vascular remodeling. N Engl J Med 1994;330(20):1431-8.
7. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Blaha MJ, et al. Heart disease and stroke statistics-2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2014;129(3):e28-e292.
8. Sampson MJ, Gopaul N, Davies IR, Hughes DA, Carrier MJ. Plasma F2 isoprostanes: direct evidence of increased free radical damage during acute hyperglycemia in type 2 diabetes. Diabetes Care 2002;25(3):537-41.
9. Kawano H, Motoyama T, Hirashima O, Hirai N, Miyao Y, Sakamoto T, et al. Hyperglycemia rapidly suppresses flow-mediated endothelium-dependent vasodilation of brachial artery. J Am Coll Cardiol 1999;34(1):146-54.
10. Ihlemann N, Rask-Madsen C, Perner A, Dominguez H, Hermann T, Kober L, et al. Tetrahydrobiopterin restores endothelial dysfunction induced by an oral glucose challenge in healthy subjects. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;285(2):H875-82.
11. Zhu W, Zhong C, Yu Y, Li K. Acute effects of hyperglycaemia with and without exercise on endothelial function in healthy young men. Eur J Appl Physiol 2007;99(6):585-91.
12. Endo MY, Fujihara C, Miura A, Kashima H, Fukuba Y. Effects of meal ingestion on blood pressure and regional hemodynamic responses after exercise. J Appl Physiol 2016;120(11):1343-8.
13. Mah E, Noh SK, Ballard KD, Matos ME, Volek JS, Bruno RS. Postprandial hyperglycemia impairs vascular endothelial function in healthy men by inducing lipid peroxidation and increasing asymmetric dimethylarginine: arginine. J Nutr 2011;141(11):1961-8.
14. Leung FP, Yung LM, Laher I, Yao X, Chen ZY, Huang Y. Exercise, vascular wall and cardiovascular diseases: an update (Part 1). Sports Med 2008;38(12):1009-24.
15. Hokanson DE, Sumner DS, Strandness DE, Jr. An electrically calibrated plethysmograph for direct measurement of limb blood flow. IEEE Trans Biomed Eng 1975;22(1):25-9.
16. Nguyen S, Choi HK, Lustig RH, Hsu CY. Sugar-sweetened beverages, serum uric acid, and blood pressure in adolescents. J Pediatr 2009;154(6):807-13.
17. Watanabe K, Oba K, Suzuki T, Ouchi M, Suzuki K, Futami-Suda S, et al. Oral glucose loading attenuates endothelial function in normal individual. Eur J Clin Invest 2011;41(5):465-73.
18. McClatchey PM, Bauer TA, Regensteiner JG, Reusch JEB. Exercise, blood flow, and the skeletal muscle microcirculation in diabetes Mellitus. Diabetes Exerc 2018:165-72.
19. Ramos JS, Dalleck LC, Tjonna AE, Beetham KS, Coombes JS. The impact of high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training on vascular function: a systematic review and meta-analysis. Sports Med 2015;45(5):679-92.
20. Little JP, Jung ME, Wright AE, Wright W, Manders RJ. Effects of high-intensity interval exercise versus continuous moderate-intensity exercise on postprandial glycemic control assessed by continuous glucose monitoring in obese adults. Appl Physiol Nutr Metab 2014;39(7):835-41.
21. Richter EA, Hargreaves M. Exercise, GLUT4, and skeletal muscle glucose uptake. Physiol Rev 2013;93(3):993-1017.
22. Richter EA, Mikines KJ, Galbo H, Kiens B. Effect of exercise on insulin action in human skeletal muscle. J Appl Physiol 1989;66(2):876-85.
23. Fisslthaler B, Dimmeler S, Hermann C, Busse R, Fleming I. Phosphorylation and activation of the endothelial nitric oxide synthase by fluid shear stress. Acta Physiol Scand 2000;168(1):81-8.
24. Yang Z, Wang JM, Chen L, Luo CF, Tang AL, Tao J. Acute exercise-induced nitric oxide production contributes to upregulation of circulating endothelial progenitor cells in healthy subjects. J Hum Hypertens 2007;21(6):452-60.
25. Louis TA, Lavori PW, Bailar JC, Polansky M. Crossover and self-controlled designs in clinical research. N Engl J Med 1984;310(1):24-31.
Published
2018-07-31