อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น

  • อัญชลี ชุ่มบัวทอง
Keywords: เพศ, บุคลิกภาพ, อารมณ์ด้านความตื่นตัว, คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

Abstract

บทคัดย่อ

อารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับผลกระทบจากสิ่งเร้า ซึ่งเกิดได้ทั้งทางบวกและทางลบ เป็นได้ทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความรู้สึกสมปรารถนาและไม่สมปรารถนา ทำให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของอารมณ์ความรู้สึกขณะได้รับการกระตุ้นโดยรูปภาพที่ก่อเกิดความรู้สึกตื่นเต้น สงบ และเฉยๆ และการ เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ใหญ่ตอนต้น ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว จำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา อายุระหว่าง 20-24 ปี จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กิจกรรมทดลองการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก Self-Assessment Manikin และเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง Neuroscan วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 2-way ANOVA ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า จะมีความแตกต่างทั้งด้านพฤติกรรมและศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในลักษณะตื่นเต้น และความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมองที่ตำแหน่ง N100 บริเวณ PO4, PO8 และ O2 ในลักษณะเฉย ๆ ที่ ตำแหน่ง N100 บริเวณ PO7, PO8 และ O1 ที่ตำแหน่ง P300 บริเวณ F2, F4, F6, FT8, CP2 และ CP6 ในลักษณะสงบที่ตำแหน่ง N100 บริเวณ PO4, PO8 และ O2 ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพที่พบจากความสูงของคลื่นไฟฟ้าสมองที่ตำแหน่ง N200 บริเวณ PO8  ที่ตำแหน่ง P100 บริเวณ PZ ขณะมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัว ในลักษณะตื่นเต้นที่ตำแหน่ง P300 บริเวณ PO8, O1, Oz และ O2 ในลักษณะเฉย ๆ สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพมีผลต่อการมองรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น

References

เอกสารอ้างอิง
1. Mauss I, Levenson R, McCarter L, Wilhelm F, Gross J. The tie that binds? Coherence among emotion experience, behavior, and physiology. Emotion 2005;5(2):175-90.
2. Mehrabian JA, Russell JA. An approach to environmental psychology. 1st ed. Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press; 1974.
3. Eysenck HJ. The structure of human personality. 3rd ed. London: Methuen; 1970.
4. Eysenck HJ, Eysenck MW. Personality and individual differences. New York: Plenum Press; 1985.
5. Rose CL, Murphy LB, Byard L, Nikzad K. The role of the big five personality factors in vigilance performance and workload. Eur J Pers 2002;16(3):185-200.
6. Schmidt A, Beauducel A, Brocke B, Strobel A. Vigilance performance and extraversion reconsidered: some performance differences can indeed be induced. Pers Individ Dif 2004;36(6):1343-51.
7. ธวัชชัย ศรีพรงาม, เสรี ชัดแช้ม, สมพร สุทัศนีย์. การพัฒนาระบบคลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกในบริบทของคนไทย. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 2558;13(2):57-70.
8. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods 2009;41(4):1149-60.
9. McCrae RR, Costa PT Jr. NEO inventories: professional manual. Florida: Psychological Assessment Resources, Inc.; 2010.

10. Bradley MM, Lang PJ. Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential.
J Behav Ther Exp Psychiatry 1994;25(1):49-59.
11. Figshare. The Self-Assessment Manikin (SAM), adapted with permission. [Internet]. 2015 [cited 2018 July
10]. Available from: https://www.google.co.th/search?q=selfassessment+manikin+(sam)&source= lnms&tbm =isch&sa=X&ved= 0ahUKEwji4pvgkJTcAhWSb30KHSneAb0Q_AUICigB&biw=1366&bih= =645#imgrc=kIDqsO8pgfoV4M:
12. Feinstein JS, Ralph A, Damasio AR, Daniel T. The human amygdala and the induction and experience
of fear. Curr Biol 2011;21(1):34-8.
13. Nielen MMA, Heslenfeld DJ, Heinen K, Van Strien JW, Witter MP, Jonker C, et al. Distinct brain systems
underline the processing of valence and arousal of affective pictures. Brain Res Cogn 2009;71(3):387-
96.
14. Vazey EM, Aston-Jones G. Designer receptor manipulations reveal a role of the locus coeruleus
noradrenergic system in isoflurane general anesthesia. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111(10):3859-64.
15. Kret ME, De Gelder, B. A review on sex differences in processing emotional signals. Neuropsychologia
2012;50(7):1211-21.
16. Han S, Fan Y, Mao L. Gender difference in empathy for pain: an electrophysiological investigation.
Brain Res 2008;1196:85-93.
17. Whittle S, Yücel M, Yap MB, Allen NB. Sex differences in the neural correlates of emotion: evidence
from neuroimaging. Biol Psychol 2011;87(3):319-33.
18. Kempton MJ, Haldane M, Jogia J, Christodoulou T, Powell J, Collier D, et al. The effects of gender and
COMT Val158Met polymorphism on fearful facial affect recognition: a fMRI study. Int J
Neuropsychopharmacol 2009;12(3):371-81.
19. Fine JG, Semrud-Clikeman M, Zhu DC. Gender differences in bold activation to face photographs and
video vignettes. Behav Brain Res 2009;201(1):137-46.
20. Stevens JS, Hamann S. Sex differences in brain activation to emotional stimuli: a meta-analysis of
neuroimaging studies. Neuropsychologia 2012;50(7):1578-93.
21. Graham MD, Pfaus JG. Differential regulation of female sexual behaviour by dopamine agonists in the
medial preoptic area. Pharmacol Biochem Behav 2010;97(2):284-92.
22. Lee SA, Kim CY, Shim M, Lee SH. Gender differences in neural responses to perceptually invisible
fearful face-an ERP study. Front Behav Neurosci 2017;11(6):doi:10.3389/fnbeh.2017.00006.
23. Lithari C, Frantzidis CA, Papadelis C, Vivas, AB, Klados MA, Kourtidou-Papadeli C, et al. Are
more responsive to emotional stimuli? A neurophysiological study across arousal and valence
dimensions. Brain Topogr 2010;23(1):27-40.
24. Gardener EKT, Carr AR, MacGregor A, Felmingham KL. Sex differences and emotion regulation: an
event-related potential study. PLoS ONE 2013;8(10):article ID e73475.
25. Luo QL, Wang HL, Dzhelyova M, Huang P, Mo L. Effect of affective personality information on
face processing: evidence from ERPs. Front Psychol 2016;31(7):810.
26. Tellegen A, Waller NG. Exploring personality through test construction: development of the
multidimensional personality questionnaire. 2nd ed. London: Sage; 2008.
27. Luo P, Zheng X, Chen X, Li Y, Wang J, Deng L, et al. Sex differences in affective response to different
intensity of emotionally negative stimuli: an event-related potentials study. Neurosci Lett 014;578:85-
9.
28. Tran Y, Craig A, Boord P, Connell K, Cooper N, Gordon E. Personality traits and its association with
resting regional brain activity. Int J Psychophysiol 2006;60(3):215-24.
29. Stauffer CC, Indermühle R, Troche SJ, Rammsayer TH. Extraversion and short-term memory for
chromatic stimuli: an event-related potential analysis. Int J Psychophysiol 2012;86(1):66-73.
Published
2018-07-31