การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูด และเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  • รวีพร จรูญพันธ์เกษม
Keywords: แอปพลิเคชันการอ่านออกเสียง, ระบบรู้จำเสียงพูด, เกมทายคำศัพท์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูดและเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูด และทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง การพัฒนาแอปพลิเคชันใช้โปรแกรม Construct 2 และโปรแกรม Intel XDK การพัฒนาในด้านของ speech recognition พัฒนาโดยใช้ plugin speech recognition ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.67) ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ แอปพลิเคชันมีเสียงชัดเจน (  = 4.80, S.D. = 0.44) และในภาพรวมมีความพึงพอใจสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.51)

 

References

เอกสารอ้างอิง
1. Reiser RA. What field did you say you were in? In: Reiser RA, Dempsey JV, editors. Trends and issues in instructional design and technology. New York: Pearson Education, Inc; 2017. p 1-7.
2. ญาดา อรรถอนันต์, นิธิดา บุรณจันทร์, สุวรรณา สมบุญสุโข. แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน. ใน: เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560. ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ. กรุงเทพฯ: 2560. หน้า 194-206.

3. ศุภลักษณ์ จุเครือ. แปลงเสียงเป็นข้อความด้วย Application Voice note II Speech to text. Multimedia e-New. Division of Information technology, Mahidol University 2559;(47):23-7.
4. กุลธิดา ชูเสน, กาญจนา ธนนพคุณ. การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องพฤติกรรมบางประการของสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก: 2560. หน้า 2642-50.
5. Branch RM, Dousay TA. Survey of instructional design models. 5th ed. Bloomington: Association for Educational Communications and Technology; 2015.
6. Sadaoki FM, Sondhi M. Toward robust speech recognition and understanding. J Vlsi Sig Proc Syst 2005;41(3):245-54.
7. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต. ระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 2557;11(2):27-37.
8. Aijun A, Zhang A, Ge Y. The research on the application of game in online education. In: Torrente J, editor. IEEE International Conference on Multimedia Technology (ICMT). Barcelona: Pearson Education, Inc; 2011. p 5181-4.
9. สุระ ดามาพงษ์. คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด; 2552.
10. วารินทร์ รัศมพรหม. การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ; 2541.
11. อนันตชัย กุลสอน, วสันต์ สามร้อยงาม, อวยไชย อินทรสมบัติ, ธานิล ม่วงพูล. กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง. ใน: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม; 2560. หน้า 1-6.
12. ธารินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: เอสอาร์เซ็นเตอร์ จำกัด; 2551.
13. Malone TW. What makes things fun to learn? Heuristics for instructional computer games. In: Lehot P, Loop L, Gorsline GW, editors. The 3rd ACM SIGSMALL symposium and the first SIGPC symposium on Small Systems. California: ACM New York; 1980. p. 162-9.
14. กัญญาณี โสมทรัพย์. เว็บแอปพลิเคชันธรรมะหรรษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ; 2557.
15. อุไรภรณ์ ทองมาก, อาจารี นาโค. พจนานุกรมสื่อประสม (อังกฤษ-ไทย) สำหรับเด็กในช่วงชั้นระดับประถมศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 2553;12(3):27-37.
Published
2018-07-31