ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรายงานการดำเนินงานของโรงแรมด้วย Power BI

  • ณัฐพร นันทจิระพงศ์
Keywords: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน, ธุรกิจอัจฉริยะ, โรงแรม, กระบวนการสกัดข้อมูล

Abstract

บทคัดย่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรายงานการดำเนินงานของโรงแรมด้วย Power BI ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนรูปแบบรายงานการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานของโรงแรมจากเอกสารเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบของหน้ากระดานที่นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารในมุมมอง
ต่าง ๆ ประกอบด้วยแผนภูมิหลายชนิด หลายมิติ การทำงานแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 2) การประมวลผลข้อมูล 3) การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และ 4) การออกรายงาน ซึ่งแบ่งตามข้อกำหนดของฝ่ายบริหารและมิติทางธุรกิจได้เป็น 7 รูปแบบ โดยหลักการและเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คลังข้อมูล และกระบวนการสกัดข้อมูล ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ Power BI desktop, Microsoft SQL server และ Microsoft Visual Studio ผลการพัฒนาพบว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนดไว้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อภาพรวมของระบบพบว่า อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71) จึงสรุปได้ว่า ระบบสามารถสรุปผลข้อมูลการดำเนินงานของโรงแรม และรายงานได้รวดเร็ว ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

References

เอกสารอ้างอิง
1. รัชวลี จารุปรีชาชาญ. Big data analytics. [อินเทอร์เน็ต]. 2559. [เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://bigdataexperience.org/what-is-big-data-analytics/
2. วรวุฒิ อุทัยฉาย. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI). [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 25 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://it02-bi.exteen.com/ 20150319/business-intelligence-bi
3. BI-Thailand. Business intelligence คืออะไร. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 25 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://bi-thailand.blogspot.com/2013/12/business-intelligence.html
4. วีระชัย จิตสุวรรณทยา. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น; 2557.
5. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต. คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2560.
6. ทวีโชค ปละใจ. Extract, Transform and Load: ETL. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 22 พ.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/site/ectlearning/home/etl-extract-transform-and-load
7. Yousuf F. ETL (Extract, Transform, and Load) process and concept. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 4 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://blog.appliedinformaticsinc.com/etl-extract-transform-and-load-process-concept/
8. Paul D, Yeateo D, Cadle J. Business Analyst. 2nd Edition. UK: British Information Society Ltd; 2010.
9. Microsoft. What is Power BI. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 4 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://powerbi.microsoft.com/en-us/what-is-power-bi/
10. AbsentData. Microsoft Power BI pros and cons. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 25 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.absentdata.com/power-bi-pros-and-cons/
11. 9Expert. Power BI desktop. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www.9experttraining.com/articles/power-bi-desktop-infoChartic
12. Microsoft. SQL server. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017
13. Mind. SQL server ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 23 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้ จาก: http://www.mindphp.com/คู่มือ/73/2266-sql-server.html
14. Edmonson G. Data warehousing and advanced analytics. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 4 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://garrettedmondson.wordpress.com/
15. ComGreek.net. OLTP คืออะไร. [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 2 ธ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www.comgeeks.net/oltp/
16. Microsoft. Data analysis expressions (DAX) reference. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg413422.aspx
17. Krishnan V, Bharanidharan S, Krishnamoorthy G. Research data analysis with Power BI. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 9 มี.ค. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://ir.inflibnet.ac.in/handle/1944/2116
18. Edward M, Leonard D. Design and implementation of an enterprise data warehouse. [อินเทอร์เน็ต]. 2552. [เข้าถึงเมื่อ 23 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:831050/FULLTEXT01.pdf
19. Adeoye T, Oketunji A, Omodara RO. Design of data warehouse and business intelligence system. [อินเทอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 4 ส.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก:
www.diva- portal.org/smash/get/diva:831050/FULLTEXT01.pdf
Published
2018-07-31