ฤทธิ์การยับยั้งจุลชีพของครัสทินชนิดที่ 2 ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

  • อรวรรณ เปียพรัด
Keywords: ครัสทินชนิดที่ 2, เพปไทด์ต้านจุลชีพ, ฤทธิ์การต้านจุลชีพ, Litopenaeus vannamei

Abstract

บทคัดย่อ

ครัสทิน (crustin) เป็นเพปไทด์ต้านจุลชีพที่พบในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง โดยมีหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อจากจุลชีพต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้สนใจศึกษาครัสทินชนิดที่ 2 (LvcrustinA) ซึ่งพบในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) โดยยีน LvcrustinA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 519 คู่เบส ที่สามารถแปลรหัสเป็นกรดอะมิโนได้ 172 โมเลกุล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาการแสดงของยีน LvcrustinA พบว่า เมื่อกุ้งขาวได้รับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ยีน LvcrustinA จะมีการแสดงออกที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นไปได้ว่า LvcrustinA น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งชนิดนี้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทำการผลิตโปรตีนลูกผสม LvcrustinA (rLvcrustinA) ในระบบของ Escherichia coli แล้วนำโปรตีนที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพ ซึ่งผลการทดลองที่ได้พบว่า rLvcrustinA สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ 2 ชนิดคือ Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus ดังนั้นยีน LvcrustinA น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง

References

เอกสารอ้างอิง
1. เศรษฐกิจการเกษตร. นำเข้า-ส่งออกสินค้าที่สำคัญ. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 1 มี.ค. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.oae.go.th/oae_report/export_import /export_result.php
2. ชลอ ลิ้มสุวรรณ, พรเลิศ จันทร์รัชชกูล. อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เมจิค พับบลิเคชัน; 2547.
3. มลฤดี สนธิ. การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งทะเล. แว่นเกษตร 2559;44(2):373-82.
4. อรรคพล วณิกสัมบัน. การผลิตโมโนโคลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนโครงสร้าง VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. กรุงเทพฯ; 2556.
5. Tassanakajon A, Somboonwiwat K, Supungul P, Tang S. Discovery of immune molecules and their crucial functions in shrimp immunity. Fish Shellfish Immunol 2013;34(4):954-67.
6. Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V, Visetnan S, Amparyup P, Somboonwiwat K, Charoensapsri W, et al. Shrimp humoral responses against pathogens: antimicrobial peptides and melanization. Dev Comp Immunol 2018;80:81-93.
7. Tassanakajon A, Somboonwiwat K, Amparyup P. Sequence diversity and evolution of antimicrobial peptides in invertebrates. Dev Comp Immunol 2015;48(2):324-41.
8. Smith VJ, Fernandes JMO, Kemp G, Hauton C. Crustins: enigmatic WAP-containing antibacterial proteins from crustaceans. Dev Comp Immunol 2008;32(7):758-72.
9. Shockey JE, O’Leary NA, Vega E, Browdy CL, Baatz JE, Gross PS. The role of crustins in Litopenaeus vannamei in response to infection with shrimp pathogens: an in vivo approach. Dev Comp Immunol 2009;33(5):668-73.
10. Visetnan S, Supungul P, Tassanakajon A, Donpudsa S, Rimphanitchayakit V. A single WAP domain-containing protein from Litopenaeus vannamei possesses antiproteinase activity against subtilisin and antimicrobial activity against AHPND-inducing Vibrio parahaemolyticus. Fish Shellfish Immunol 2017;68:341-48.
11. Li M, Ma C, Li H, Penga J, Zenga D, Chena X, et al. Molecular cloning, expression, promoter analysis and functional characterization of a new crustin from Litopenaeus vannamei. Fish Shellfish Immunol 2018;73:42-49.
12. Donpudsa S, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Domain inhibitory and bacteriostatic activities of the five-domain Kazal-type serine proteinase inhibitor from black tiger shrimp Penaeus monodon. Dev Comp Immunol 2009;33(4):481-88.
13. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 1976;72:248-54.
14. Donpudsa S, Visetnan S, Supungul P, Tang S, Tassanakajon A, Rimphanitchayakit V. Type I and type II crustins from Penaeus monodon genetic variation and antimicrobial activity of the most abundant crustinPm4. Dev Comp Immunol 2014;47(1):95-103.
15. Wang H, Zhang J, Wang Y, Fang W, Wang Y, Zhou J, et al. Newly identified type II crustin (SpCrus2) in Scylla paramamosain contains a distinct cysteine distribution pattern exhibiting broad antimicrobial activity. Dev Comp Immunol 2018;84:1-13.
16. Vatanavicharn T, Supungul P, Puanglarp N, Yingvilasprasert W, Tassanakajon A. Genomic structure, expression pattern and functional characterization of crustinPm5, a unique isoform of crustin from Penaeus monodon. Comp Biochem Physiol B 2009;153(3):244-52.
Published
2018-07-31