ฟิล์มชีวภาพจากสารสกัดกระเทียมและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อต้านเชื้อราบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้

  • จำรูญศรี พุ่มเทียน
Keywords: เชื้อรา, หมักสมุนไพรชีวภาพ, สารเคลือบผิว, ค่า MFC

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพของกระเทียม ข่า ตะไคร้ และสมุนไพรรวมทั้ง 3 ชนิด สารสกัดของกากสมุนไพรและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตจากจากยีสต์ Candida mucifera NJP25 ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อคัดเลือกมาเป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิวของผลมะม่วง ผลจากการแยกเชื้อราจากส่วนผลมะม่วง ใบ ลำต้น พบราก่อโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ Colletotricum sp. มากที่สุด การทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านเชื้อรา พบว่าน้ำหมักชีวภาพของกระเทียมมีฤทธิ์ดีที่สุดในการทำลายเชื้อราทดสอบด้วยวิธี Poisoned food technique นอกจากนี้น้ำหมักชีวภาพกระเทียมแสดงค่า MFC ต่อรา Colletotricum sp. Aspergillus sp. และ Trichoderma sp. เท่ากับ 25.00, 12.50 และ 25.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สารสกัดกระเทียมมีค่า MFC เท่ากับ 25,000, 3,125 และ 100,000 ppm ตามลำดับ สารเคลือบผิวผลไม้ที่มีส่วนผสมของสารชีวภาพต้านราที่คัดเลือก พบว่าผลมะม่วงที่เคลือบด้วยฟิล์มชีวภาพต้านรา สามารถยืดอายุการเสื่อมสภาพได้นานถึง 8 วัน เมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่เคลือบสารและเคลือบสาร ซึ่งสังเกตเห็นใน 3 วัน และ 5 วันตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสารเคลือบผิวชีวภาพที่ผสมน้ำหมักกระเทียม สารสกัดกระเทียม และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์มีประสิทธิภาพที่ดีต่อการยับยั้งเชื้อราที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา พัฒนาคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้

References

เอกสารอ้างอิง
1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สถิติการส่งออก (export) มะม่วงสด ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกรายเดือน. [อินเทอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 3 ก.ค. 54]. เข้าถึงได้จาก: http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export_result.php
2. อุราภรณ์ สะอาดสุด, วิชชา สะอาดสุด, โสภณ สิงห์แก้ว. การประเมินความเสียหายในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2546;34(4-6):37-40.
3. วราภรณ์ สุทธิสา, ภานุวัฒน์ เทพคำราม, วัชรา กาญจนรัช, พนิดา อริมัตสึ. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของมะม่วง. วารสารแก่นเกษตร 2557; 42(1):665-70.
4. รังสิมา เก่งการพานิช. การลดการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันการกำจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร; 2558.
5. เตือนใจ บุญหลง. น้ำหมักชีวภาพ bacterio mineral water ในการผลิตถั่ว. [อินเทอร์เน็ต]. 2545 [เข้าถึงเมื่อ 25 มิ.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www.doa.go.th
6. Muthusamy K, Gopalakrishnan S, Ravi TK, Swachidambaram P. Biosurfactants properties, commercial production and application. Current Science 2008;94(6):736-47.
7. Poomtien J, Thanasukhonphat T, Songmark P, Jindamorakot S, Thaniyavarn J. Biosurfactant act as antimicrobial properties produced by Candida mucifera NJP25. In: proceedings of the Burapha University International Conference, July 12, 2015; Chonburi, Thailand; 2015. p. 839-47.
8. ธิดารัตน์ สมเรือง. การหาภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจาก Candida mucifera NJP25 วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์, บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ; 2559.
9. Andrews, JM. Determination of minimum inhibitory concentrations. J Antimicrob Chemother 2002;49(6):1049.
10. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์, พิสุทธิ หนักแน่น. การพัฒนาสารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์ที่เติมสารสกัดใบหม่อนและการประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสำหรับการส่งออก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ; 2556.
11. สุชาติ วิจิตรานนท์, ขจรศักดิ์ ภวกุล, ดารา ทางสุวรรณ. โรคของมะม่วง. ชาวเกษตร 2531;11(126): 65-8.
12. Martins N, Petropoulos S, Ferreira IC. Chemical composition and bioactive compounds of garlic (Allium sativumL.) as affected by pre- and post-harvest conditions: a review. Food Chem 2016;211:41-50.
13. ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์, เบญจมาส รัตนชินกร, คมจันทร์ สรงจันทร์. ผลของสารเคลือบผิวบางชนิดต่อคุณภาพของ
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ระหว่างเก็บรักษา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2555;43(2):101-4.
14. นันทา เป็งเนตร์, บุญส่ง แสงอ่อน, พีระศักดิ์ ฉายประสาท. ผลของสารเคลือบผิวกัมอะราบิกต่อคุณภาพและความปลอดภัยของมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ตัดแต่งพร้อมบริโภคในสภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. แก่นเกษตร 2557; 42(3):81-7.
Published
2018-07-31