โมเดลธุรกิจการรวมกลุ่มของผู้ซื้อ

Group buying business model

  • ละออ บุญเกษม
Keywords: การรวมกลุ่มของผู้ซื้อ ทฤษฎีเกม อีคอมเมิร์ซ, Group buying, Game theory, E-commerce

Abstract

         การรวมกล่มุของผู้ซื้อ คือ กระบวนการรวบรวมผู้คนที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อต่อรองราคาหรือบริการจากผู้ขาย กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย เช่น การเลือกตัวแทน การต่อรองซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นตัวแทนการรวมกลุ่มของผู้ซื้อหรือบริษัทตัวแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมการทำงานของโมเดลธุรกิจ group buying เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโมเดลนี้ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง

          A buyer coalition is a group of buyers who join to negotiate with sellers for purchasing identical items at a larger discount. This process is composed of several steps such as leader election/voting, negotiation, coalition formation. All of these steps effect to successful or failed of group buying company and related company. This purpose of article is to present overview of group buying business model and to apply to new commercial model.

References

1. Chen J, Chen X, Song X. Bidder’s strategy under
group-buying auction on the internet. IEEE
Transactions on Systems, Man and Cybernetics-
Part A: Systems and Humans 2002;32(6):680-90.
2. Li H, Zhao P, Wang Y, Wang G. A Qualitative
Research of Tuangou: Modes, Characteristics
and Roles of the New E-Business Model.
Proceedings of the 2009 International
Symposium on Information Engineering and
Electronic Commerce; 2009 May 16-17;
Ternopil, Ukraine. Washington: IEEE; 2009.
3. Jeffery L. Tuangou 团购 team buying websites,
commerce, home, virtual China and web 2.0c
[Internet]. 2006 [cited 2012 Oct 5]. Available
from: http://www.virtual-china.org/2006/12/12/
tuangou- %E5%9B%A2%E8%B4%AD-teambuying-
websites
4. Vincent L. Lacort. Groupon. Tuck School of
Business at Dartmouth Glassmeyer/McNamee,
Center for Digital Strategies; 2011.
5. Ensogo: Let’s save together: summary of
business analysis [Internet]. 2011 [cited 2012
Oct 5]. Available from: www.blogaboutme.
com/2011/06/ensogo-lets-save-together
6. Tsvetovat M, Sycara K, Chen Y, Ying J. Customer
coalitions in electronic markets. LNCS
2001;2003:121-38.
7. Osborne M, Rubinstein A. A Course in Game
Theory. London: The MIT Press; 1994.
8. Yamamoto J, Sycara K. A stable and efficient
buyer coalition formation scheme for
e-marketplaces.Proceedings of the 5th
International Conference on Autonomous
Agents; 2001 May 28 - June 01; Montreal,
Canada. New York: ACM; 2001.
9. Li C, Chawla S, Rajan U, Sycara K. Mechanisms
for coalition formation and cost sharing in an
electronic marketplace. Proceedings of the 5th
International Conference on Electronic
Commerece; 2003 Sep 30 - Oct 3; Pittsburgh,
Pennsglvania. New York: ACM; 2003.
Published
2017-06-22