Prioritization of competitive advantage factors of community enterprise using analytical network process

การจัดลำดับปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่

  • Walailak Atthirawong King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Road, Bangkok 10520
Keywords: การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยใชกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ (Fuzzy Analytic Network Process: FANP) โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจำนวน 5 รายถูกคัดเลือกมาเพื่อประเมินความสำคัญของปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักและ 21 ปัจจัยรองด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ความสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 2) มีราคาที่เหมาะสม 3) มีจำนวนพนักงานที่เพียงพอเหมาะสม 4) ส่งสินค้าได้ตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า และ 5) มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ตามลำดับ

Published
2019-06-30