Technology and innovation development of digital technology to support the technology digital model for small and medium enterprises

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  • Prapanush Teesungnoen prapanush.teesungnoen@gmail.com
  • Saengpetch Prachai
  • Sarayut Neankratok
  • Sura Wannasaeng
Keywords: เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาเว็บไซต์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของนวัตกรรมดิจิทัลที่ใช้ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1. การศึกษาสภาพการณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ซึ่งภาพรวมมีความต้องการองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก (=3.83,S.D.=1.24) ทั้งความสามารถในการสืบค้นและติดต่อกับผู้ประกอบการ การสืบค้นและนำเสนอสินค้าและบริการ การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และการแสดงสินค้าที่ได้รับความนิยม 2. การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแบ่งออกเป็น 8 ฟังก์ชัน ประกอบด้วย 1) ฟังก์ชันแผยแพร่สินค้า 2) ฟังก์ชันเผยแพร่ร้านค้าและธุรกิจ 3) ฟังก์ชันเผยแพร่สินค้ายอดนิยม 4) ฟังก์ชันเผยแพร่ข่าว/จดหมายของชุมชน 5) ฟังก์ชันซื้อขายสินค้า 6) ฟังก์ชันปฏิทินประชาสัมพันธ์ 7) ฟังก์ชันห้องเรียนออนไลน์ และ 8) ฟังก์ชันประวัติคำถามและคำตอบที่น่าสนใจ 3. การประเมินนวัตกรรมดิจิทัล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 ราย โดยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการทดลองใช้งานและประเมินคุณภาพในการทำงานของนวัตกรรมดิจิทัลพบว่า ภาพรวมของระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.18,S.D.=0.72) ทั้งในด้านความทันสมัยของเว็บไซต์ เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ความยืดหยุ่นในการใช้งานและการติดต่อประสานงาน ความสวยงาม และความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

Published
2019-06-30