การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ

  • สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
Keywords: การติดตามอาการผู้ป่วย, ระบบสารสนเทศ, การเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ

Abstract

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการติดตามอาการของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้อมูลการติดตามประกอบไปด้วย การประเมินระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม การติดตามความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน การติดตามข้อมูลผลการตรวจเลือดของผู้ป่วย และการติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียง โดยพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศบนเว็บในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงข้อคำถามให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลในการติดตามผ่านระบบ ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายจะมีการติดตามอาการที่ต่างกันขึ้นอยู่กับโรคและอาการของผู้ป่วย โดยทีมเยี่ยมบ้านที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยจะติดตามอาการผ่านระบบ เพื่อใช้ในการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษา เมื่อทำการประเมินระบบโดยใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87   นอกจากนี้ยังสามารถนำระบบมาใช้เป็นสื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือ ประสานงาน และการทำงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพของประชาชนในองค์รวมต่อไป

Published
2019-01-21