การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดยอดมะม่วงหิมพานต์

  • ธนากรณ์ ดำสุด
Keywords: การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์, การยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส, มะม่วงหิมพานต์

Abstract

บทคัดย่อ
ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชันซึ่งนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์แอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์ โปรดักส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ดังนั้นการยับยั้งกระบวนการไกลเคชันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์การต้านไกลเคชันและฤทธิ์การยับยั้งแอลฟากลูโค ซิเดสจากส่วนสกัดเมทานอล ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซนของยอดมะม่วงหิมพานต์ ฤทธิ์การต้านไกลเคชันโดยใช้อัลบูมินจากวัวและน้ำตาลฟรุกโตส ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจากส่วนสกัดด้วยตัวทำละลายเมทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดผลิตภัณฑ์แอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนสกัดชั้นเมทานอลแสดงฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากลำไส้เล็กของหนูทั้งชนิดมอลเทสและซูเครสได้ดี โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.91±0.02 และ 0.90±0.04 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอะคาร์โบส (IC50 เท่ากับ 0.59±0.02 และ 1.59±0.12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) จาก ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นศักยภาพของส่วนสกัดยอดมะม่วงหิมพานต์ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ

Published
2019-01-21