ฤทธิ์ของสารสกัดผักปลัง ผักแพว และผักแขยงต่อการต้านมะเร็งและการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจ

  • สุวรรณา เสมศรี
Keywords: ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, กลืนกินสิ่งแปลมปลอม, ผักปลัง, ผักแพว, ผักแขยง

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจจากสารสกัดผักปลัง ผักแพว และผักแขยง ศึกษาฤทธิ์การต้านมะเร็งด้วยวิธีเอ็มทีทีและศึกษาการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจเพาะเลี้ยงชนิด RAW264.7 ด้วยวิธีเอ็นบีที พบว่าสารสกัดผักแขยงมีความเป็นพิษ (IC50) ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด Molt4 มากที่สุด (52.6±7.54 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) รองลงมาคือ สารสกัดผักแพวและผักปลัง (56.1±10.90 และ 120.1±15.44 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) แต่ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติเพาะเลี้ยงชนิด Vero นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดผักแขยงและผักปลังที่ความเข้มข้น 125 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจเพาะลี้ยงชนิด RAW264.7 ได้ร้อยละ 14 และสารสกัดผักแพวที่ความเข้มข้น 31.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เพิ่มประสิทธิภาพในการกลืนกินสิ่งแปลกปลอม ได้ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมการทดสอบ จากผลการศึกษานี้พบว่า สารสกัดผักแขยงนอกจากมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งสูงแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกลืนกิน   สิ่งแปลกปลอมได้มากขึ้นอีกด้วย

Published
2019-01-21