ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559

  • กัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว
Keywords: การทำงานต่ำระดับ, การถดถอยลอจิสติกแบบหลายกลุ่ม, เส้นโค้ง ROC

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกแบบหลายกลุ่ม จากข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 ซึ่งดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยทำการศึกษาการทำงานต่ำระดับ 3 กลุ่ม ได้แก่ การทำงานต่ำระดับด้านการศึกษา การทำงานต่ำระดับด้านรายได้ และการทำงานต่ำระดับด้านเวลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยมี 11 ตัวแปร คือ อายุ จำนวนชั่วโมงการทำงาน รายได้ ภาค ประเภทของพื้นที่อาศัย เพศ สถานภาพสมรส สถานภาพการทำงาน ระดับการศึกษา ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และอาชีพ โดยมีความถูกต้องของการพยากรณ์ร้อยละ 96.60 ส่วนการวิเคราะห์ความไวด้วยเส้นโค้ง ROC พบว่ามีความถูกต้องสูง

Published
2019-01-21