ค่าความยาวรันเฉลี่ยโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟสำหรับข้อมูลปัวซงประเภทตัดปลายที่ศูนย์

  • สลิลฎา ลีลาอุดมวรกุล
Keywords: ค่าความยาวรันเฉลี่ย

Abstract

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประมาณค่าความยาวรันเฉลี่ยด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain Approach: MCA) ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง (Exponentially Weighted Moving Average control chart: EWMA) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปัวซงประเภทตัดปลายที่ศูนย์ (Zero Truncated Poisson distribution: ZTP) และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับวิธีการจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation: MC) นอกจากนี้ในงานวิจัยได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในค่าเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง (EWMA) และแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม (Cumulative Sum control chart: CUSUM) ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพ คือค่าความยาวรันเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) และเวลาที่ใช้ในการประมวลผล (CPU times) จากผลการวิจัยพบว่า ค่าความยาวรันเฉลี่ยจากวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมีค่าใกล้เคียงกับวิธีการจำลองข้อมูลโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โลในแผนภูมิควบคุม EWMA แต่ใช้เวลาในการประมวลผลรวดเร็วกว่า และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยกับแผนภูมิควบคุม CUSUM พบว่า แผนภูมิควบคุม CUSUM มีประสิทธิภาพดีกว่าแผนภูมิควบคุม EWMA ในทุกระดับการเปลี่ยนแปลง

Published
2019-01-21