การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแบบปัวซงที่มีศูนย์เฟ้อสำหรับการถดถอยในตัวอันดับที่ 1

  • ชรินธร บุญภิละ
Keywords: แผนภูมิควบคุม, ตัวแบบปัวซงที่มีศูนย์เฟ้อสำหรับการถดถอยในตัวอันดับที่ 1, ค่าความยาวรันเฉลี่ย, วิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average control chart: MA) แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง (Double Moving Average control chart: DMA) และแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง (Exponentially Weighted Moving Average control chart: EWMA) ของ        ตัวแบบปัวซงที่มีศูนย์เฟ้อสำหรับการถดถอยในตัวอันดับที่ 1 (ZIPINAR(1)) ที่การเปลี่ยนแปลงระดับต่าง ๆ โดยพิจารณาจากค่าความยาวรันเฉลี่ย (Average Run Length: ARL) ด้วยวิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล ผลการวิจัยพบว่าแผนภูมิควบคุม DMA มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงดีกว่าแผนภูมิควบคุม MA และแผนภูมิควบคุม EWMA ก็ต่อเมื่อสัดส่วนความเป็นศูนย์มีค่าเท่ากับ 0.5 และอยู่ในช่วงของระดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็ก  ในกรณีสัดส่วนความเป็นศูนย์มีค่ามากขึ้นเท่ากับ 0.7 และ 0.9 แผนภูมิควบคุม MA มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงดีกว่าแผนภูมิควบคุม DMA และแผนภูมิควบคุม EWMA และอยู่ในช่วงของระดับการเปลี่ยนแปลงขนาดปานกลาง

Published
2019-01-21