ฟอร์มาลดีไฮด์ / ฟอร์มาลีน ภัยร้ายใกล้ตัว

The near dangers : formaldehyde / formalin

  • บังอร ฉางทรัพย์
Keywords: ฟอร์มาลดีไฮด์, ฟอร์มาลีน, การปนเปื้อน, พยาธิสภาพ, มะเร็ง, Formaldehyde, Formalin, Contamination, Pathology, Cancer

Abstract

ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารในกลุ่มอัลดีไฮด์โดยปกติอยู่ในรูปก๊าซเนื่องจากเป็นสารรีดิวซ์ที่รุนแรงจึงเตรียมให้อยู่ในรูปของสารละลายฟอร์มาลีน ปัจจุบันมีการนำสารนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านความงาม ด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ ทำให้มีการเจือปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา วัตถุประสงค์ของบทความนี้นอกจากจะกล่าวถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของสารฟอร์มาลดีไฮด์แล้ว ยังได้ทบทวนถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้บุคคลได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์โดยเฉพาะการมีอาชีพที่ต้องสัมผัสโดยตรง และการได้รับสารจากการปนเปื้อนในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และอาหาร ที่ผ่านมามีรายงานสำรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารซึ่งให้ผลยังไม่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามมีการศึกษาผลจากการได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์เข้าสู่ร่างกายพบว่า สารนี้ทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะในระบบต่าง ๆ หลายระบบ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิต้านทาน ระบบประสาท ระบบผิวหนังระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์เป็นต้น นอกจากนี้มีรายงานว่าสารนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบันมีการตรวจวัดปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์อยู่หลายวิธี ทั้งการตรวจคัดกรองและการตรวจปริมาณสารที่แน่นอนซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันการได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย จากการที่สารนี้มีอันตรายสูงจึงเป็นสารที่อยู่ในการควบคุมโดยกรมควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่นำไปใช้ในทางที่ผิดจะได้รับโทษทางกฎหมาย

 

Formaldehyde is a substance in aldehyde compounds typically in the form of gas. Because it is a reducing agent so intense preparation in the form of a solution of formalin. At present this material to be used widely in medicine, industry, beauty, agriculture and other areas, so it contaminates in the environment around us. The purpose of this article mention to the features and benefits of formaldehyde, and also review the risk factors that cause a person to formaldehyde exposure, especially careers that require direct contact and exposure to contaminated materials, equipments and food. A recent survey reportedly contaminated by formaldehyde in food which has not yielded clear. However, study of the effects of exposure to formaldehyde in the body found that this compound causes pathological changes in various organs, especially the respiratory, immune, nervous, skin, gastrointestinal and reproductive systems. In addition, it is reported that formaldehyde is the major cause of cancer, especially of the respiratory tract. Currently, there are several ways of measuring the concentration of formaldehyde in both the screening and quantitative detection that is useful in the prevention of exposure to the body. Since this substance is highly dangerous, so that is regulated by the Department of Industry and the Ministry of Health. Those who applied in the wrong will be punished by law.

References

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจำปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. นนทบุรี: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; 2556.
2. World Health Organization. Formaldehyde:Concise international chemical assessment document 40. Geneva: World Health Organization; 2002.
3. Tang X, Bai Y, Duong A, Smith MT, Li L, Zhang L. Formaldehyde in China: production, consumption, exposure levels, and health effects. Environ Int 2009;35:1210-24.
4. Fischer MH. The toxic effects of formaldehyde and formalin. JEM 1905;6(4-6):487-518.
5. International agency for research on cancer. Formaldehyde, 2-butoxyethanol and 1-tertbutoxypropan-2-ol. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 2006;88:1-478.
6. มงคล พันธุมโกมล, ปณตพร บุญเปี่ยมศักดิ์, กฤตพัฒน์ จุ้ยเตย. คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูงฟอร์มาลดีไฮด์(Formaldehyde). พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม; 2553.
7. ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, วรกมล บุณยโยธิน, สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล, สุคนธา ศิริ. อาการทางสุขภาพจากการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ของเจ้าหน้าที่ผ่าและรักษาศพในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร. เอกสารประกอบการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4; 26-27 พฤศจิกายน 2557; นนทบุรี: 2557. หน้า 1-13.
8. Berry C, McNeely A, Beauregard K, Haritos S. A guide to formaldehyde. North Carolina : Occupational safety and health division N.C. department of labor; 2013.
9. Lundov MD, Johansen JD, Carlsen BC, Engkilde K, Menne T, Thyssen JP. Formaldehye exposure and patterns of coscomitant contact allergy to formaldehyde and formaldehyde-releasers. Contact Dermatitis 2010;63(1):31-6.
10. Kauppinen T, Toikkanen J, Pedersen D, Young R, Ahrens W, Boffetta P, et al. Occupational exposure to carcinogens in the European Union. Occup Environ Med 2000;57:10-8.
11. ถวิล กลิ่นวิมล, พงศธร ศุภอรรถกร, เทวินทร์ โชติธน ประสิทธิ์, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์, ชลิยา วามะลุน, วิไลลักษณ์ ศรีธัญ รัตน์, ศุลีพร แสงกระจ่าง. ปัจจัยเสี่ยงของการประกอบอาชีพกับการเกิดมะเร็งโพรงจมูกในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารพิษวิทยาไทย 2553;25(2):67-80.
12. Holness DL, Nethercott JR. Health status of funeral service workers exposed to formaldehyde. Arch Environ Health 1989;44(4):222-28.
13. มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์, อรกัญญา เม่งหยู, สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ. ฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตกค้างในปลาทะเลที่ขายในตลาดสดเทศบาลหาดใหญ่. วารสารสงขลานครินทร์ 2539;18(3):307-12.
14. ภายุพักตร์ คนใหญ่, กนิฏฐา ช่างเงิน, สุริศักดิ์ ฝ่ายทะแสง. การสำรวจสารฟอร์มาลินในหมึกสดและสไบนางในตลาดสด เทศบาลเมืองนครพนม.[อินเตอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 4 เม.ย. 2558].เข้าถึงได้จาก: http://npu.en.kku.ac.th/mis/project/project_detail.php? projectid
= 6 0 9 & s t a r t = 2 0 0 & p r o n a m e = &prodep=&proyear=
15. รัฐพงษ์ กันสุทธิ. การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทะเล ที่จำหน่ายในตลาดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. [การค้นคว้าแบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา].เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.
16. สุภาพรรณ บริบเลียนเตส, วรรณวิภา สุวรรณรักษ์,วรารัตน์ สโมสร, ศรีวรรณ พักน้อย. การตรวจวิเคราะห์ Formaldehyde ในปลา. [อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 4 เม.ย. 2558]. เข้าถึงได้จาก: http://www.fisheries.go.th/quality/detail_project/page8.htm
17. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. รายงานประจำปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. นนทบุรี: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; 2556.
18. Lyapina M, Kisselova-Yaneva A, Krasteva A, Tzekova-Yanev M, Dencheva-Garova M. Allergic contact dermatitis from formaldehyde exposure. J of IMAB 2012;18,book 4:255-62.
19. Clary JJ, Sullivan JB. Formaldehyde. In: Sullivan JB, Krieger GR, editors. Clinical environmental health and toxic exposures. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 1008.
20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. พิษจากฟอร์มาลดีไฮด์. [อินเตอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 24 ก.พ. 2558]. เข้าถึงได้จาก : http://dpm.nida.ac.th/main/
21. Arts HE, Rennen AJ, Heer CD. Inhaled formaldehyde: Evaluation of sensory irritation in relation to carcinogenicity. Regulatory Toxicology and Pharmacology 2006;44:144-160.
22. Air policy branch Alberta environment. “Assessment report on formaldehyde for developing ambient air quality objectives. Alberta: Toxico-Logic Consulting Inc; 2006.
23. Tang X, Bai Y, Doung A, Smith MT, Li L, Zhang L. (2009). Formaldehyde in China : Production, consumption, exposure levels, and health effects. Environmental International 2009;35(8):1210-24.
24. ภัณฑิรา เรือนแก้ว, บัณฑิต จันทร์สะอาด, ภีมวัจน์ ทาติ๊บ. การทดสอบหาพืชที่มีผลต่อการตกตะกอนของฟอร์มาลีนใน อาหาร. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2557. เชียงใหม่: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.
25. ประกาย อนันคำ, รัชนี ใจดี. การวิเคราะห์หาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจานโดยวิธีคัลเลอริเมทรี. [อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 24 ก.พ. 2558]. เข้าถึงได้จาก: http://www.rsc.lpru.ac.th/ab%2046/stab468.doc
26. ประเทือง รอดเพ็งสังคหะ. การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในแชมพูระหว่างห้องปฏิบัติการ. วารสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2533;32(2):73-9.
27. Measuretronix Ltd. Haltech JFX105 เครื่องวัดปริมาณก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) ขนาดมือถือ.[อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 24 ก.พ. 2558].เข้าถึงได้จาก: http://www.measuretronix.com/products/manufacturer/haltech
28. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). ฟอร์มาลิน. [อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ24 ก.พ. 2558]. เข้าถึงได้จาก: http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?content_id=21&content_folder_id=206
29. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด ม.อ.ผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา. วารสารวิชาการ ม.อ. 2555;24(5)5:30-31.
30. International Agency for Research on Cancer.Formaldehyde. In A review of human carcinogens. Part F: Chemical agents andrelated occupations pp. 401-35. IARC. Lyon, France; 2012.
31. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (5 พฤศจิกายน 2555). ข้อกำหนดการประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อมของสถานที่การทำงาน. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 168ง. [อินเตอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 4 เม.ย 2558].เข้าถึงได้จาก: http://www.cpcsdo.com/LinkClick.aspx?fileticket=wNWfXQWwPBk% 3D&tabid=469
32. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (2536) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 111 ตอนพิเศษ 9ง. ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537. นนทบุรี:กระทรวงสาธารณสุข.
33. Mahi TT. Workplace exposure standardsconsideration paper on lowering the workplaceexposure standard for formaldehyde.Wellington, New Zealand; Department oflabour.
Published
2017-06-22