บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ

  • ชัชวาล วงค์สารี
Keywords: การใช้เทคนิคโค๊ชชิ่ง, การส่งเสริมครอบครัว, การชะลอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น, การพยาบาลผู้สูงอายุ

Abstract

บทคัดย่อ

            ประเทศไทยจะพบอุบัติการณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นจะนำมาสู่ผลกระทบด้านลบ อาทิ ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการดูแลรักษา การขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรในการดูแล การขาดความชำนาญในการดูแล สถานที่ในการดูแลไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดจากภาวะสมองเสื่อมยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ในปัจจุบันวิธีที่ดีที่สุดคือ การมุ่งเน้นการชะลอภาวะสมองเสื่อม      เนื้อหาบทความนี้ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นโดยเน้นแนวคิดหลักการดูแลรักษา แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และบทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น โดยมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ การประเมินความพร้อมของครอบครัวและผู้สูงอายุ การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นร่วมกับครอบครัวโดยการใช้เทคนิคโค๊ชชิ่ง ซึ่งประกอบด้วยหลัก 4 ประการ ได้แก่  เทรนนิ่ง ไกด์ดิ้ง การให้คำปรึกษา และการจัดโครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในชุมชนโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง พร้อมให้การส่งเสริมครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการประเมินผลการส่งเสริมครอบครัวที่เป็นผลลัพธ์การพยาบาล   

 

Published
2019-01-21