การคำนวณขนาดตัวอย่างของตัวแบบผสมทวินามด้วยการศึกษาการจำลอง

Sample size calculation of mixture binomial model with simulation study

  • เดชาวุธ นิตยสุทธิ
Keywords: ตัวแบบผสมทวินาม, ขนาดตัวอย่าง, การศึกษาการจำลอง

Abstract

     งานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการแทรกแซงซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองแบบคือ สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เป็นโรคหรือไม่เป็นโรค กรณีที่ข้อมูลของผลลัพธ์มีการแจกแจงแบบผสมสองทวินามซึ่งมีผลต่อการคำนวณขนาดตัวอย่างที่ไม่สามารถใช้สูตรปกติที่มีอยู่ได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ จึงได้นำวิธีการศึกษาการจำลองมาใช้คำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับตัวแบบผสมทวินาม

References

1. Chen H, Chen J, Kaibeisch JD. A modified likelihood ratio test for homogeneity infinite mixture models. J R Statist Soc B 2001;63:19-29.
2. Chow SC, Shao J, Wang H. Sample size calculation in clinical research. New York: Marcel Dekker; 2003.
3. Fu Y, Li P, Chung G. Sample size calculation for modified likelihood ratio test in genetic linkage analysis. J Biomed Biostat 2014;5:205-7.
4. Le Cam L, Yang GL. Asymptotics in statistics: some basic concepts. New York: Springer-Verlag; 1990.
Published
2017-06-22