การตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จำหน่าย ในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์

Detection of Vibrio parahaemolyticus (tdh+) in whiteleg shrimp distribution in Samutprakarn using duplex PCR

  • สุรีย์พร เอี่ยมศรีและนฤชล ตันธราพรฤกษ์
Keywords: เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์, Vibrio parahaemolyticus, กุ้งขาว

Abstract

สารสนเทศทางทันตกรรม จัยนี้ศึกษาความไวของเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์สำหรับการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวโดยใช้ยีนเป้าหมายสำหรับตรวจสอบ V. parahaemolyticus คือ tl (thermolabile hemolysin gene) และ tdh (thermostable direct hemolysin gene) พบว่าความไวของเทคนิคในการตรวจสอบแบคทีเรียโดยตรงจากตัวอย่างกุ้งขาว คือ 103 CFU/g แต่การเพิ่มปริมาณเชื้อก่อนการทำพีซีอาร์ 6 ชั่วโมง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังแบคทีเรียนี้ในตัวอย่างกุ้งขาว เมื่อนำเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์มาตรวจสอบการปนเปื้อน V. parahaemolyticus ในกุ้งขาวจำนวนทั้งหมด 60 ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากจังหวัดสมุทรปราการช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 พบว่ามีกุ้งขาวจำนวน 42 ตวั อย่าง ที่มี่ ก ารปนเปื้อน V. parahaemolyticus (tl) คดิ เป็น 70 เปอร์เซน็ ต์ แต่ตรวจไม่พบเชอื้ สายพันธุ์ก่อโรคที่มียีน tdh การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ และลดปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดนี้ การออกแบบระบบ

References

1. ถนอมจิตร สิริภคพร. ส่องแนวโน้มและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2557. [อินเตอร์เน็ต]. 2557 [เข้า
ถึงเมื่อ 9 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: http://www.bangkokbiz news.com/blog/detail/556819
2. Joseph SW, Colwell RR, Kaper JB. Vibrio parahaemolyticus and related halophilic Vibrios. Crit Rev Micribiol 1982;10:77-124.
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและพาหะน􀄞ำโรค. [อินเตอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 9 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: http://webdb.dmsc.
moph.go.th
4. ISO/TS 21872. Microbiology of food and animal feeding stuffs - horizontal method for detection
of potentially enteropathogenic Vibrio spp. 2007.
5. Kim YB, Okuda J, Matsumoto C, Takahashi N. Identification of Vibrio parahaemolyticus strains at the species level by PCR targeted to the toxR gene. J Clin Microbiol 1999;37:1173-7.
6. Bej AK, Patterson DP, Brasher CW, Vickery MCL, Jones DD, Kaysner CA. Detection of total and hemolysin-producing Vibrio parahaemolyticus
in shellfish using multiplex PCR amplification of tl, tdh and trh. J Microbiol Methods 1999;36:215-
25.
7. Humada D, Higurashi T, Mayanagi K, Miyata T, Fukui T, Lida T, et al. Tetrameric structure of thermostable direct hemolysin from Vibrio parahaemolyticus revealed by ultracentrifugation, small-angle X-ray scattering and electron
microscopy. J Mol biol 2007;365:187-95.
8. Okuda J, Ishbashi M, Abbott SL, Janda JM, Nishibushi M. Analysis of the thermostable direct hemolysis (tdh) genes and the tdh-related hemolysin (trh) genes in urease-positive strains of Vibrio parahaemolyticus isolated on the West Coast of the United States. J Clin Microbiol 1997;35:1965-77.
9. สุรีย์พร เอี่ยมศรี. ความไวและความใช้ได้ของเทคนิคมัลติ เพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus
และ Vibrio vulnificus ในหอยนางรมสด น้ำทะเล และดินตะกอน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี; 2555.
10. Micky V, Aini T, Velnetti L, Rowena MB, ChristyC, Maurice B. Development of a SYBR green based real-time polymerase chain reaction assay for specific detection and quantification of Vibrio parahaemolyticus from food and environmental
samples. Int Food Res J 2014;21(3):921-7.
11. Zuccon F, Colussi S, Bertuzzi S, Serracca L, Scanzio T, Prearo M, et al. Validation of a multiplex PCR for Vibrio alginolyticus and Vibrio parahaemolyticus identification and use for the screening of fish isolates. Ittiopatologia 2012;9:63-72.
12. Bej AK, Lee CY, Panicker G. Detection of pathogenic bacteria in shellfish using multiplex PCR followed by CovaLink™ NH microwell plate
sandwich hybridization. J Microbiol Methods
2003;53:199-209.44 ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
13. Cho JC, Lee KH, Lee HJ, Kim HJ. Simultaneous detection of pathogenic Vibrio species using multiplex real-time PCR. Food Control
2012;23:491-8.
14. Cabado AG, Garrido A, Chapela MJ, Ferreira M, Atanassova M, Fajardo P, et al. Development of a multiplex real-time PCR method for pathogenic
Vibrio parahaemolyticus detection (tdh+ andtrh+). Food Control 2012;24:128-35.
15. Dileep V, Kumar HS, Kumar Y, Nishibuchi M, Karunasagar I, Karunasagar I. Application of polymerase chain reaction for detection of Vibrio parahaemolyticus associated with tropical seafood and coastal environment. Lett Appl Microbiol 2003;36:423-7
Published
2017-06-22