ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพลูคาว กระเทียม และกระวานด้วยเอทานอล

Antibacterial activity of ethanolic extracts of Houttuynia cordata Thunb., Allium sativum and Amomum krervanh Pierre on some bacteria

  • พรพิมล กาญจนวาศและกัญญา แปลงโฉม
Keywords: กระเทียม, พลูคาว, กระวาน, แบคทีเรีย, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย

Abstract

          การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพลูคาว กระเทียม และกระวานด้วยเอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ต่อการยับยั้งแบคทีเรียเบื้องต้นด้วยวิธี paper disc diffusion และนำมาหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อด้วยวิธี broth dilution test พบว่าสารสกัดหยาบจากพลูคาวและกระเทียมสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ โดยสารสกัดหยาบจากกระเทียมแสดงฤทธิ์การยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายสายพันธุ์กว่าสารสกัดหยาบชนิดอื่น สารสกัดหยาบจากพลูคาวสามารถยับยั้งและฆ่า Proteus vulgaris ได้ โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) เท่ากับ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดหยาบจากกระเทียมสามารถยับยั้งและฆ่า Escherichia coli ATCC 25922 และ P. vulgaris โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สามารถยับยั้งและฆ่า Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Vibrio parahaemolyticus ด้วยค่า MIC และ MBC เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งและฆ่า Bacillus cereus และ V. cholerae (MIC และ MBC เท่ากับ 6.25 และ 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ) และแสดงค่าการยับยั้งและฆ่า B. subtilis ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 3.13 และ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับสารสกัดหยาบกระวานสามารถยับยั้งได้เพียง Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 โดยมีค่า MIC เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

References

1. Xu YW, Cai QR, Zhao D, Wu W. Monoterpene composition of flower and bract from Houttuynia cordata. Sichuan Agricultural University
2011;5:3883-6.
2. Ohmura W, Saegusa M, Yamamoto K, Ohira T, Kato A. Termite trail-following effects of Houttuynia cordata extracts. Japan J Environ Entomol Zool 2003;14(3):141-7.
3. Fu J, Dai L, Lin Z, Lu H. Houttuynia cordata Thunb.: a review of phytochemistry and pharmacology and quality control. Chinese Med 2013;4:101-23.
4. Wen-Rui D, Liang-Liang Z, Sai-Sai F, Jian-Guo X. Chemical composition, antibacterial activity and mechanism of action of the essential oil from Amomum kravanh. J Food Prot 2014;77 (10):1740-6.
5. Abubakar EL-MM. Efficacy of crude extracts of garlic (Allium sativum Linn.) against nosocomial Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. J Med Plants Res 2009;3(4):179-85.
6. Fujisawa H, Watanabe K, Suma K, Origuchi K, Matsufuji H, Seki T, et al. Antibacterial potential of garlic-derived allicin and its cencellation by sulfhydryl compounds. Biosci Biotechnol Biochem 2009;73(9):1948-55.
7. Mohammad M, Eghbala A, Fathiazad F. The protective effect of garlic extract against acetaminophen-induced loss of mitochondrial membrane potential in freshly isolated rat hepatocytes. Iran J Pharm Sci 2009;5(3):141-50.
8. Cockerill FR, Hindler JA, Wikler MA, Patel JB Alder J, Powell M, et al. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests; Approved standard-eleventh edition. CLSI document M02-A11. Vol.32 no.1. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pennsylvania USA; 2012.
9. Cockerill FR, Hindler JA, Wikler MA, Patel JB, Alder J, Powell M, et al. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; Approved standard-ninth edition. CLSI document M07-A9. Vol.32 no.2. Clinical and Laboratory Standards Institute,
Wayne, Pennsylvania USA; 2012.
10. Kim GS, Kim DH, Lim JJ, Lee JJ, Han DY, Lee WM, et al. Biological and antibacterial activities of the natural herb Houttuynia cordata water extract against the intracellular bacterial pathogen Salmonella within the RAW 264.7 macrophage. Biol Pharm Bull 2008;31(11):2012-17.
11. กัลทิมา พิชัย. การศึกษาการใช้สารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่
สำคัญในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี; 2554.
12. Lu H, Xianjin Wu, Liang Y, Zhang J. Variation in chemical composition and antibacterial activities of essential oils from two species of Houttuynia cordata Thunb. Chem Pharm Bull 2006;54(7):936-40.
13. Liang H, Jinlong W, Fang L, Yingkai T, Yu W. Study on the antimicrobial activity of ethanol extracts from Houttuynia cordata leaves. J Med Plant
2012;3(3):33-37.
14. Shagufa A, Mukundam B, Swarnamoni D. A comparative study on the antibacterial activity of the ethanolic extract of Phlogacanthus thyrsiflorus, Houttuynia cordata, Curcuma caecia and Syzygium jumbo. Int Res J Pharm 2012;3(9):2852-9.
15. Ankri S, Mirelman D. Antimicrobial properties of allicin from garlic. Microb Infect 1999;1(2):125-9.
16. Lu X, Rasco BA, Kang DH, Jabal JM, Aston DE, Konkel ME. Infrared and spectroscopic studies of the antimicrobial effects of garlic concentrates and diallyl constituents on foodborne pathogens. Anal Chem 2011;83(11):4137-46.
17. Pundir RK, Jain P, Sharma C. Antimicrobial activity of ethanolic extracts of Syzygium aromaticum and Allium sativum against food associated bacteria and fungi. Ethnobot Leaflets 2010;14:344-60.
18. Durairaj S, Srinivasan S, Lakshmanaperumalsamy P. In vitro antibacterial activity and stability of garlic extract at different pH and temperature.
Electronic J Biol 2009;5(1):5-10.
19. Wei LS, Musa N. Inhibition of Edwardsiella tarda and other fish pathogens by Allium sativum L. (Alliaceae) extract. American-Eurasian J Agric Environ Sci
2008;3(5):692-96.
20. Sabulal B, Dan M, Pradeep NS, Valsamma RK, Georqe V. Composition and antimicrobial activity of essential oil from the fruits of Amomum cannicarpum. Acta Pharm (Zagreb, Croatia) 2006;56(4):473-80.
21. Mailina J, Azah MAN, Sam YY, Chua SLL, Ibrahim J. Chemical composition of the essential oil of Amomum uliginosum. J Trop Forest Sci
2007;19(4):240-2.
22. Nanasombat S, Lohasupthawee P. Antibacterial activity of crude ethanolic extracts and essential oils of spices against Salmonella and other enterobacteria. KMITL Sci Technol J 2005;5(3):527-38.
23. Islam S, Rahman A, Sheikh MI, Rahman M, Jamal AHM, Alam F. In vitro antibacterial activity of methanol seed extract of Elettaria cardamomum (L.) Maton. Agri Conspec Sci 2010;75(3):113-7.
24. รัตนา อินทรานุปกรณ์. การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสำคัญจากสมุนไพร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.
25. Gull I, Saeed M, Shaukat H, Aslam SM, Samra ZQ, Athar AM. Inhibitory effect of Allium sativum and Zingiber officinale extraction clinically important drug resistant pathogenic bacteria. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2012;11(8):1-6.
Published
2017-06-22