การใช้กรดออกซาลิกเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

Use of oxalic acid to inhibit browning on longkong fruit after harvesting

  • ชัยรัตน์ เตชวุฒิพรและอินทิรา ลิจันทร์พร
Keywords: ลองกอง, กรดออกซาลิก, การเกิดสีน้ำตาล, เเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส

Abstract

ปัญหาหนึ่งของผลลองกองคือการเกิดสีน้ำตาลที่ผิวเปลือก ดังนั้นการหาแนวทางในการป้องกันการเกิดสีน้ำตาลภายหลังการเก็บเกี่ยวจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กรดออกซาลิกในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล โดยนำผลลองกองมาจุ่มในกรดออกซาลิก ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 1และ 3 นาที เปรียบเทียบกับผลลองกองที่ไม่จุ่มกรดออกซาลิก (ชุดควบคุม) จากนั้นนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) โดยมีสามสิ่งทดลอง พบว่ากรดออกซาลิกมีผลต่อการเกิดสีน้ำตาลของผลลองกองอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 6 และ 9 ของการเก็บรักษาโดยผลลองกองที่จุ่มกรดออกซาลิก ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 3 นาที มีค่าความสว่าง (L*) สูง และการเกิดสีน้ำตาลน้อย ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสที่มีค่าต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลลองกองที่ไม่จุ่มกรดออกซาลิก สำหรับค่าความเป็นกรด-ด่างและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในผลลองกองที่จุ่มกรดออกซาลิกความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 3 นาที มีค่าสูงกว่าสิ่งทดลองอื่น สรุปได้ว่าการใช้กรดออกซาลิกสามารถลดการเกิดสีน้ำตาลและกิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสของผลลองกองได้

References

1. สุรกิตติ ศรีกุล. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวลองกอง. ใน:เอกสารประกอบการประชุม เรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บเกี่ยวพืชสวนในภาคใต้เพื่อการส่งออก วันที่22-24 กันยายน 2536. ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฏร์ธานี. สุราษฏร์ธานี; 2536. หน้า 53-78.
2. นพรัตน์ พันธุวนิช. การเจริญเติบโตของผลดัชนีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพืชสวน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ; 2558.
3. จริงแท้ ศิริพานิช. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครปฐม:โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ;2538.
4. Wakayama T. Polyphenol oxidase activity in Japanese apples. In: Lee CY, Whitaker JR, editors. Enzymatic Browning and Its Prevention, ACS Symposium Series 600. Washington D.C: American Chemical Society Press; 1995. p. 251-66.
5. Matheis G. Enzymatic browning of food. Z Lebensm Unters Forsch 1983;176(6):454-62.
6. Macheix I, Fleuriet A, Billot J. Fruit phenolics. Florida: CRC Press; 1990.
7. Walker JRL. Enzymic browning in foods: a review. Enzyme Technol Digest 1975;4:89-100.
8. Yörük MA, Gül M, Hayirli A, Karaoglu M. Laying performance and egg quality of hens supplemented with sodium bicarbonate during the late laying period. Int J Poult Sci 2004;3(4):272-8.
9. Prenen JAC, Boer P, Mees EJD. Absorption kinetics of oxalate from oxalate-rich food in man. Am J Clin Nutr 1984;40(5):1007-10.
10. Son SM, Moon KD, Lee CY. Inhibitory effects of various antibrowning agents on apple slices. Food Chem 2001;73(1):23-30.
11. Aydemir T. Partial purification and characterization of polyphenol oxidase from artichoke (Cynara scolymus L.) heads. Food Chem 2004;87(1):59-67.
12. Aydemir T, Akkanl G. Partial purification and characterization of polyphenol celery root (Apium graveolens L.) and the investigation of the effects on the enzyme activity of some inhibitors. Int J Food Sci Tech 2006;41(9):1090-8.
13. Zheng X, Tian S. Effect of oxalic acid on control of postharvest browning of litchi fruit. Food Chem 2006;96(4):519-23.
14. Zheng X, Tian S, Meng X, Li B. Physiological and biochemical responses in peach fruit to oxalic acid treatment during storage at room temperature. Food Chem 2007;104(1):156-62.
15. Underhill SJR, Critchley C. Anthocyanin decolorisation and its role in lychee pericarp browning. Aust J Exp Agric 1994;34(1):115-22.
16. Duan X, Su X, You Y, Qu H, Li Y, Jiang Y. Effect of nitric oxide on pericarp browning of harvested longan fruit in relation to phenolic metabolism. Food Chem 2007;104(2):571-6.
17. Jiang YM. Role of anthocyanins, polyphenol oxidase and phenols in lychee pericarp browning. J Sci Food Agric 2000;80(3):305-10.
18. Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventos RM. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu Reagent. Methods Enzymol 1999;299:152-78.
19. Whangchai K, Saengnil K, Uthaibutra J. Effect of ozone in combination with some organic acids on the control of postharvest decay and pericarp browning of longan fruit. Crop Prot 2006;25(8):821-5.
20. Son SM, Moon KD, Lee CY. Kinetic study of oxalic acid inhibition on enzymatic browning. J Agric Food Chem 2000;48(6):2071-4.
21. Yoruk R, Marshall MR. A survey on the potential mode of inhibition for oxalic acid on polyphenol oxidase. J Food Sci 2003;68(8):2479-85.
22. Obukowicz M, Kennedy GS. Phenolic ultracytochemistry of tobacco cells undergoing the hypersensitive reaction to Pseudomonas solanacearum. Physiol Plant Pathol 1981;18(3):339-44.
23. Nguyen T. Relationship between browning and the activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase in banana peel during low temperature storage. Postharvest Biol Technol 2003;30(2):187-93.
24. Contreras-Caldern J, Caldern-Jaimes L, Guerra- Hernndez E, Garca-Villanova B. Antioxidant capacity, phenolic content and vitamin C in pulp, peel and seed from 24 exotic fruits from Colombia. Food Res Int 2011;44(7):2047-53.
25. Loganayaki N, Rajendrakumaran D, Manian S. Antioxidant capacity and phenolic content of different solvent extracts from banana (Musap a r a d i s i a c a ) a n d m u s t a i ( R i v e a hypocrateriformis). Food Sci Biotechnol 2010;19(5):1251-8.
26. Huang H, Jing G, Guo L, Zhang D, Yang B, Duan X, et al. Effect of oxalic acid on ripening attributes of banana fruit during storage.Postharvest Biol Technol 2013;84:22-7.
Published
2017-06-23