การยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes โดยใช้แผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดมะรุม

  • ชวนพิศ จิระพงษ์และสุกัญญา จันทนู
Keywords: Streptococcus pyogenes, โรคเจ็บคอ, มะรุม, สารต้านอนุมูลอิสระ, ฟิล์มบริโภค

Abstract

สารสกัดจากธรรมชาติและยาสมุนไพรเป็นทางเลือกในการใช้เป็นยาเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค และพบว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อ Streptococcus pyogenes ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำสารสกัดจากมะรุมมายับยั้งเชื้อ S. pyogenes โดยการสกัดสารจากใบ กิ่ง ฝัก (เนื้อในฝัก) ดอก เมล็ด และรากมะรุมด้วยตัวทำละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคโดยวิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุมสามารถยับยั้งเชื้อได้ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งสูงสุด เท่ากับ 31.33 มิลลิเมตร รองลงมาคือสารสกัดจากดอก ฝัก ราก กิ่ง และใบมะรุม ตามลำดับ ฝักและรากมะรุมมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ เท่ากับ 12.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบ เท่ากับ 25.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อทดสอบด้วยวิธี microbroth dilution นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากรากมะรุมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงและสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง ทั้งนี้จากการประยุกต์ใช้สารสกัดจากเมล็ดมะรุมที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นแผ่นฟิล์มบริโภคพบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. pyogenes

References

1. วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. อาการเจ็บคอจากภาวะคอหอยอักเสบเฉียบพลัน. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2555;7(1):52-9.
2. พวงทอง ไกรพิบูลย์. โรคสเตรปโธรท (Strep throat). [อินเตอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมื่อ 14 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: http://haamor.com/th/โรคสเตรโธรท
3. กรีฑา ม่วงทอง. เจ็บคอ (sore throat). [อินเตอร์เน็ต]. 2544 [เข้าถึงเมื่อ 14 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: http://www.vichaiyut.co.th/jul /22_022545/22_02_2545 P51-54. pdf
4. Govardhan Singh RS, Pradeep SN, Radha C. Phenolic composition, antioxidant and antimicrobial activities of free and bound phenolic extracts of Moringa oleifera seed flour. J Funct Foods 2013;5:1883-91.
5. เรืองศรี อิสสระ. มะรุมและการปลูกมะรุม. [อินเตอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 9 ส.ค. 2557]. เข้าถึงได้จาก: http://puechkaset.com/มะรุม/
6. Hemen TJ, Johnson JT, Ujah OF, Udenze ECC. Comparative antibacterial property of ethanolic leaf and seed extracts of Moringa oleifera Lam. Pharmasm 2013;4:255-63.
7. Thaipong K, Boonprakob U, Crosby K, Cisneros-Zevallos L, Hawkins BD. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. J Food Compos Anal 2006;19: 669-75.
8. จิราวรรณ เพียงเกษ, นิษาอร เป้าเปี่ยมทรัพย์. แผ่นฟิล์มบริโภคได้ผสมสารสกัดจากมะแขว่นยับยั้งเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สมุทรปราการ; 2556.
9. Sfeir J, Lefrançois C, Baudoux D, Derbré S, Licznar P. In vitro antibacterial activity of essential oils against Streptococcus pyogenes. Evid Based Complement Alternat Med 2013;2013:269161.
10. วัชรี ชัยชมภู, กัลทิมา พิชัย. ผลของสารสกัดจากพืชต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราคอลเลทโททริคั่ม. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2553;3(2):18-25.
Published
2017-08-05