ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์

  • ปียนันท์ น้อยรอดและพดารัตน์ นิลเจียรนัย
Keywords: ประสิทธิภาพการดูดซับ, โครเมียม, ผลฝ้าย, ไมยราบยักษ์

Abstract

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ ผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ โดยทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับโครเมียม (VI) ที่ใช้เวลาและอุณหภูมิต่าง ๆ กัน โดยการผสมระหว่างตัวดูดซับต่อโครเมียม (VI) ที่อัตราส่วน 1.00 เปอร์เซ็นต์ โดยมวลต่อปริมาตร และใช้เทคนิคเฟรมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรีในการวิเคราะห์การดูดซับโครเมียม (VI) และนำผลการทดลองไปสร้างไอโซเทอมของการดูดซับ (adsorption isotherm) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับ ผลการศึกษาพบว่าการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ที่ทำการคัดเลือกขนาดอนุภาค 1.70 มิลลิเมตร มีสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับโครเมียม (VI) คือ เวลา 120 นาที และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีความสามารถในการดูดซับโครเมียม (VI) คิดเป็นร้อยละ 85.11 และ 96.15 ตามลำดับ โดยใช้อะลูมิเนียมไตรออกไซด์ (Al2O3) เป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐาน และมีการหาค่าคงที่สมดุลของการดูดซับ (K) ตามหลักของสมการแลงเมียร์ (Langmuir model) พบว่า อะลูมิเนียมไตรออกไซด์ ไมยราบยักษ์ และผลฝ้าย มีค่าคงที่สมดุลของการดูดซับโครมียม (VI) เท่ากับ 0.2981, 0.2102 และ 0.1782 ลิตรต่อมิลลิกรัม ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ไมยราบยักษ์มีประสิทธิภาพในการดูดซับโครเมียม (VI) มากกว่าผลฝ้าย

References

1. Mohan D, Pittman CU. Jr. Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water. J Hazard Mater 2006;137(2):762-811.
2. Maher AJ, Malek A, Safa S. Treating leather tanning wastewater with stone cutting solid waste. Clean-Soil Air Water 2012;40(2):206-10.
3. Hadjmohammadi M, Salary M, Biparva P. Removal of Cr (VI) from aqueous solution using pine needles powder as a biosorbent. J Appl Sci Environ Sanit 2011;6:1-13.
4. จิระฉัตร ศรีแสน. ผลกระทบของโครเมียมและสารประกอบโครเมียมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2555;60(189):10-2.
5. Kurniawan TA, Chan GYS, Lo WH, Babel S. Physico-chemical treatment techniques for wastewater laden with heavy metal. Chem Eng J 2006;118(1-2):83-98.
6. Mohan D, Rajput S, Singh VK, Steele PH, Pittman CU Jr. Modeling and evaluation of chromium remediation from water using low cost bio-char, a green adsorbent. J Hazard Mater 2011;188(1-3):319-33.
7. Rengaraj S, Yeon KH, Moon SH. Removal of chromium from water and wastewater by ion exchange resins. J Hazard Mater 2001;87:273-87.
8. Rivero MJ, Primo O, Ortiz MI. Modelling of Cr(VI) removal from polluted groundwater by ion exchange. J Chem Technol Biotechnoi 2004;79:822-9.
9. Sergio AM, Miriam GR. Dynamical modeling of the electrochemical process to remove Cr(VI) from wastewater in a tubular reactor. J Chem Technol Biotechnol 2007;82:582-7.
10. Vivek NN, Ganesan M. Use of adsorption using granular activated carbon (GAC) for the enhancement of removal of chromium from synthetic wastewater by electrocoagulation. J Hazard Mater 2009;161:575-80.
11. Peeyanan N, Jittapat L, Padarat N. Application of chitosan film for the removal of triclosan from aqueous solutions by adsorption. Key Eng Mat 2016;675-676:455-8.
12. Mittal A, Krishnan L, Gupta VK. Removal and recovery of malachite green from wastewater using an agricultural waste material, de-oiled soya. Sep Purif Technol 2005;43:125-33.
13. Levankumar L, Muthukumaran V, Gobinat MB. Batch adsorption and kinetics of chromium (VI) removal from aqueous solutions by Ocimum americanum L. seed pods. J Hazard Mater 2009;161:709-13.
14. Hyder AHMG, Begum SA, Egiebor NO. Adsorption isotherm and kinetic studies of hexavalent chromium removal from aqueous solution onto bone char. J Environ Eng 2015;3:1329-36.
15. Dilek D, Andrzej WT, Ulker B. Kinetics and thermodynamics of hexavalent chromium adsorption onto activated carbon derived from acrylonitrile-divinylbenzene copolymer. Chem Eng J 2012;187:193-202.
16. Mohan D, Singh KP, Singh VK. Trivalent chromium removal from wastewater using low cost activated carbon derived from agricultural waste material and activated carbon fabric cloth. J Hazard Mater 2006;135(1-3):280-95.
17. Demiral H, Demiral I, Tumsek F, Karabacakoglu B. Adsorption of chromium (VI) from aqueous solution by activated carbon derived from olive bagasse and applicability of different adsorption models. Chem Eng J 2008;144:188-96.
18. Jing GH, Zhou ZM, Song L, Dong MX. Ultrasound enhanced adsorption and desorption of chromium (VI) on activated carbon and polymeric resin. Desalination 2011;279:423-7.
19. Granados-Correa F, Jimenez-Becerril J. Chromium (VI) adsorption on boehmite. J Hazard Mater 2009;106:1178-84.
20. Shen F, Su J, Zhang X, Zhang K, Qi X. Chitosan-derived carbonaceous material for highly efficient adsorption of chromium (VI) from aqueous solution. Int J Biol Macromol 2016;91:443-9.
21. Jirapat A, Puangrat K. Enhancement of chromium removal efficiency on adsorption and photocatalytic reduction using a bio-catalyst, titania-impregnated chitosan/xylan hybrid film. J Clean Prod 2016;130:126-36.
22. Kahu SS, Shekhawat A, Saravanan D, Jugade RM. Two fold modified chitosan for enhanced adsorption of hexavalentchromium from simulated wastewater and industrial effluents. Carbohyd Polym 2016;146:264-73.
23. Husnain A, Qazi IA, Khaliq W, Arshad M. Immobilization in cement mortar of chromium removed from water using titania nanoparticles. J Environ Manage 2016;172:10-7.
24. Ahmad BA, Chirangano M, Alaa HAM, Gavin MW, Stephen JA, Mohammad NMA. Kinetic and thermodynamics of chromium ions adsorption onto low-cost dolomite adsorbent. Chem Eng J 2012;179:193-202.
25. Runhu Z, Bo W, Hongzhu M. Studies on chromium (VI) adsorption on sulfonated lignite. Desalination 2010;255:61-6.
26. Vu HC, Dwivedi AD, Le TT, Seo SH, Kim EJ, Chang YS. Magnetite graphene oxide encapsulated in alginate beads for enhanced adsorption of Cr(VI) and As(V) from aqueous solutions: role of crosslinking metal cations in pH control. Chem Eng J 2017;307:220-9.
Published
2017-08-05