การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์และตัวดูดซับทางชีวภาพ

  • กรรณิการ์ แก้วกิ้มและเบญจวรรณ นิลวงค์
Keywords: การกำจัดโลหะหนัก, ตัวดูดซับทางชีวภาพ, ระบบบึงประดิษฐ์

Abstract

น้ำทิ้งที่ถูกปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมักมีการเจือปนของโลหะหนักอันตราย เช่น สังกะสี นิกเกิล แคดเมียม ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง ปรอท สารหนู และโครเมียม เป็นต้น เพื่อเป็นการลดปริมาณการสะสมของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม และลดการปนเปื้อนของโลหะหนักในห่วงโซ่อาหาร ควรมีกระบวนการกำจัดโลหะหนักเหล่านี้ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งวิธีการกำจัดโลหะหนักสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทำให้ตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน หรือใช้พืชบำบัด โดยที่การกำจัดโลหะด้วยพืชเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาถูก ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักที่สูง ในงานวิจัยนี้จึงได้ระบุวิธีการกำจัดโลหะของพืช และวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช 2 วิธี  ซึ่งประกอบด้วยการกำจัดโลหะหนักแบบทางตรงคือ ระบบบึงประดิษฐ์ และทางอ้อมคือ การใช้มวลชีวภาพ (ตัวดูดซับทางชีวภาพ) ซึ่งทั้งสองวิธีสามารถนำมาใช้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียได้

References

Nguyen TAH, Ngo HH, Guo WS, Zhang J, Liang S, Yue QY, et al. Applicability of agricultural waste and by-products for adsorptive removal of heavy metals from wastewater. Bioresour Technol 2013;148:574-85.
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3: กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม [อินเตอร์เน็ต]. 2539 [เข้าถึงเมื่อ 15 มิ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html
3. Pang MF, Teng PS, Teng TT, Mohd OAK. Heavy metals removal by hydroxide precipitation and coagulation-flocculation methods from aqueous solutions. Water Qual Res J Can 2009;44(2):174-82.
4. Muzenda E, Kabuba J, Ntuli F, Mollagee M, Mulaba AF. Cu(II) removal from synthetic waste water by ion exchange process. In: proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science, October 19-21, 2011; San Francisco, USA; 2011. p 1-5.
5. Chen G. Electrochemical technologies in wastewater treatment. Sep Purif Technol 2004;38(1):11-41.
6. Gering LK, Scamehorn FJ. Use of electrodialysis to removal heavy metals from water. Separ Sci Technol 1988;23(14-15):2231-67.
7. Shuaiwen Z. Photocatalytic treatment of wastewater contaminated with organic waste and heavy metal from semiconductor industry. M.Eng. Thesis, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Singapore. Singapore; 2004.
8. Singh D, Tiwari A, Gupta R. Phytoremediation of lead wastewater using aquatic plants. J Agr Sci Tech 2012;8(1):1-11.
9. สุชาดา ศรีเพ็ญ. พรรณไม้น้ำในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์; 2542.
10. Swin G, Adhikari S, Mohanty P. Phytoremediation of copper and cadmium from water using water hyacinth, Eichhornia Crassipes. Inter J Agr Sci Tech 2014;2(1):1-7.
11. Aurangzeb N, Nisa S, Bibi Y, Javed F, Hussain F. Phytoremediation potential of aquatic herbs from steel foundry effluent. Braz J Chem Eng 2014;31(4)881-6.
12. Ugya AY, Imam TS, Tahir SM. The Use of Pistia stratiotes to remove some heavy metals from Romi stream: a case study of Kaduna refinery and petrochemical company polluted stream. IOSR J Environ Sci Toxic Food Technol 2015;9(1):48-51.
13. Hegazy AK, Abdel-Ghani NT, El-Chaghaby GA. Phytoremediation of industrial wastewater potentiality by Typha domingensis. Int J Environ Sci Tech 2011;8(3)639-48.
14. Li J, Yu H, Luan Y. Meta-analysis of the copper, zinc, and cadmium absorption capacities of aquatic plants in heavy metal-polluted water. Int J Environ Res Public Health 2015;12:4958-73.
15. Verma R, Suthar S. Lead and cadmium removal from water using duckweed-Lemna gibba L.: Impact of pH and initial metal load. Alexandria Eng J 2015;54:1297-305.
16. Abu AF, Yusoff I, Fatt NT, Othman F, Ashraf MA. Arsenic, zinc, and aluminium removal from gold mine wastewater effluents and accumulation by submerged aquatic plants (Cabomba piauhyensis, Egeria densa, and Hydrilla verticillata). Biomed Res Int 2013;2013:1-7.
17. Kidd P, Barceló J, Bernal MP, Navari-Izzo F, Poschenrieder C, Shilev S, et al. Trace element behavior at the root-soil interface: implications in phytoremediation. Environ Exp Bot 2009;67:243-59.
18. ชาลินี ศักดิ์แสน, ศศิธร พุทธวงษ์. การบำบัดโครเมียมและอาร์เซนิกด้วยหญ้าแฝกและธูปฤาษีในบึงประดิษฐ์. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการ ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2550. โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ; 2550. หน้า 1-6.
19. Sukumaran D. Phytoremediation of heavy metals from industrial effluent using constructed wetland technology. Appl Ecol Env Res 2013;1(5):92-7.
20. U.S. EPA. Wastewater technology fact sheet, Wetland: subsurface flow; 2000. EPA/832/F-00/023.
21. Li X, Liu S, Na Z, Lu D, Liu Z. Adsorption, concentration, and recovery of aqueous heavy metal ions with root power of Eichhornia crassipes. Ecol Eng 2013;60:160-6.

22. Iqbal M, Saeed A, Kalim I. Characterization of adsorptive capacity and investigation of mechanism of Cu2+, Ni2+ and Zn2+ adsorption on mango peel from constituted metal solution and genuine electroplating effluent. Sep Sci Technol 2009;44(15):3770-9.
23. Bhagyalakshmi MG, Sarma PN. Removal of Ni(II) from aqueous solutions using sugarcane bagasse. J Chem Pharm Res 2015;7(2):140-7.
24. Buasri A, Chaiyut N, Tapang K, Jaroensin S, Panphrom S. Biosorption of heavy metals from aqueous solutions using water hyacinth as a low cost biosorbent. Civil Environ Res 2012;2(2)17-25.
25. Sufyan MS, Sedik AK, Rafid HO, Ahmed AH. Lettuce leaves as biosorbent material to remove heavy metal ions from industrial wastewater. Baghdad Sci J 2014;11(3):1164-70.
26. Jameel MD. Removal of some heavy metal ions from their aqueous solutions by duckweed. J Toxicol Environ Health Sci 2011;3(6):164-70.
27. Wang XS, Qin Y. Removal of Ni(II), Zn(II) and Cr(VI) from aqueous solution by Alternanthera philoxeroides biomass. J Hazard Mater 2007;138(3):582-8.
28. Chakresh KJ, Davendea SM, Anuj KV. Application of plant based biosorbents in the removal of heavy metals: a review. Environ Process 2016;3:495-523.
29. Lam YF, Lee LY, Chua SJ, Lim SS, Gan S. Insights into the equilibrium, kinetic and thermodynamics of nickel removal by environmental friendly Lansium domesticum peel biosorbent. Ecotoxicol Environ Saf 2016;127:61-70.
Published
2017-08-05