ผลของขนาดนาโนต่อสมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำ

  • ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
Keywords: ผลของมิติ, สมบัติเชิงอิเล็กตรอน, ขนาดนาโน, สารกึ่งตัวนำ

Abstract

สมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสารก้อน 3 มิติ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากขนาดของสารถูกจำกัดในระดับนาโนเมตร สำหรับการศึกษาระบบสารกึ่งตัวนำ สถานะที่เป็นไปได้ของประจุพาหะในตัวซึ่งคือ สมบัติเริ่มต้นของสมบัติเชิงอิเล็กตรอนอื่น ๆ ในสารชนิดหนึ่งจะถูกทำให้ลดลงเนื่องจากผลของมิติ การเพิ่มขึ้นของสถานะต้องห้ามในฟังก์ชันของความหนาแน่นสถานะสามารถสร้างขึ้นโดยผลของขนาดนาโน ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นคำนวณพบว่า ช่องว่างของระดับพลังงาน HOMO-LUMO ห่างกันมากขึ้นด้วยในสภาวะโมเลกุลเดี่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับสารก้อน

References

Bovornratanaraks T, Saengsuwan V, Yoodee K, McMahon MI, Hejny C, Ruffolo D. High pressure orthorhombic structure of CuInSe2. J Phys Condens Matter 2010;22:355801-4.
2. Pluengphon P, Bovornratanaraks T, Vannarat S, Pinsook U. The effects of Na on high pressure phases of CuIn0.5Ga0.5Se2 from ab initio calculation. J Phys Condens Matter 2012;24:095802-7.
3. Santhaveesuk T, Wongratanaphisan D, Choopun S. Enhancement of sensor response by TiO2 mixing and Au coating on ZnO tetrapod sensor. Sensor Actuat B-Chem 2010;147:502-7.
4. Mujica A, Rubio A, Munoz A, Needs RJ. High-pressure phases of group-IV, III–V, and II–VI compounds. Rev Mod Phys 2003;75:863-12.
5. Pluengphon P, Choopun S, Mangkorntong P, Mangkorntong N. Dimension effect on intrinsic carrier concentration of semiconductor calculated from density of state. Chiang Mai J Sci 2005;4:27-3.
6. Kohn W, Sham LJ. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. Phys Rev 1965;140(4A):A1133-8.
7. Phaisangittisakul N, Paiboon K, Bovornratanaraks T, Pinsook U. Stable structures and electronic properties of 6-atom noble metal clusters using density functional theory. J Nanopart Res 2012;14:1020-30.
8. Pinsook U, Thongnum A, Sa-Yakanit V. Description of low temperature bandtail states in two- dimensional semiconductors using path integral approach. Appl Phys Lett 2013;102:162101-4.
Published
2017-08-05