พลังงานแห่งอนาคต

  • สุภา ศิรินาม
Keywords: พลังงานทดแทน, โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงไฟฟ้าพลังงานลม, พลังงานทางเลือก

Abstract

ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของประเทศในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 66  นอกจากนี้ประเทศต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ๆ ได้แก่ ถ่านหินและน้ำมัน ร้อยละ 22 การนำเข้าร้อยละ 7 และอีกประมาณร้อยละ 5 มาจากพลังงานทดแทนและอื่น ๆ ซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ที่ใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 15-20 ภายในปี พ.ศ. 2579 ซึ่งศักยภาพของพลังงานทดแทนที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าตามเป้าหมายสามอันดับแรก คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานลม โดยมีศักยภาพถึง 6,000, 5,570 และ 3,002 MW ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าทดแทนแต่ละประเภทในเรื่องการใช้พื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงานไฟฟ้า 1 TWh พบว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ดีที่สุด เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อย และมีการใช้พื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าไม่สูงมาก เมื่อเทียบทั้งสองดัชนีของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ แต่การที่จะเลือกประเภทของโรงไฟฟ้าคงไม่สามารถเปรียบเทียบเพียงข้อดีหรือข้อเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือจุดคุ้มทุนเป็นหลัก ความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งวัตถุดิบ และสังคมจะต้องถูกนำมาพิจารณาร่วมด้วย รวมถึงการยอมรับของคนในสังคม

References

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2558. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน; 2558.
2. ราชกิจจานุเบกษา. คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 15 ง หน้า 3. [อินเตอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 1 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order4-2559.pdf
3. การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย. พลังงานทดแทน. [อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 1 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก:
http://www3.egat.co.th/re/
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน; 2558.
5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่. [อินเตอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 1 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dede.go.th/ewtadmin/ewt/dede_web/ewt_news.php?nid=41810
6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เซลล์แสงอาทิตย์ ข้อดี ข้อเสีย. [อินเตอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 1 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก: https://www.nstda.or.th/sci-kids-menu/2326-solar-cell-advantage-disadvantage
7. วิวัฒน์ ชโนวิทย์. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกันของประเทศไทย [อินเตอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 1 พ.ย. 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3034%3A----mbe2557&catid=129%3Astudent-independent-study&Itemid=207&lang=th
8. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2556. [อินเตอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 1 ก.พ. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www4.dede.go.th/dede/images/stories/jum_circular_55/PV_Status_Report_thai_final.pdf
9. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. ผลการประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลแต่ละชนิด. [อินเตอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 1 ก.พ. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://biomass.dede.go.th/biomass_web/index.html
10. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล. นนทบุรี: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2558.
11. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน ชุดที่ 4: พลังงานชีวมวล. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทวงพลังงาน; 2554.
12. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. รายงานสถานภาพเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศไทย 2556. ปทุมธานี: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.); 2556.
13. ทรงกฤษณ์ ประภักดี. กังหันลมผลิตไฟฟ้า: มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม 2553;13(3):42-8.
14. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในแหล่งลมดี. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน; 2555.
15. Brook BW, Bradshaw CJ. Key role for nuclear energy in global biodiversity conservation. Conserv Biol 2015;29(3):702-12.
Published
2017-08-05