อันตรายจากโรคเบาหวาน

  • กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
Keywords: โรคเบาหวาน, โรคเบาหวานในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์, โรคอ้วน, กลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อ

Abstract

เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การตรวจหาโรคเบาหวานจะใช้วิธีวัดระดับน้ำตาลในช่วงระยะเวลาที่อดอาหารและการวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อติดตามความคงทนของน้ำตาลกลูโคสในเลือด  และเพื่อการยืนยันผลว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของระบบเมแทบอลิซึมโดยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ สาเหตุสำคัญเกิดจากระดับและการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินในร่างกาย โดยสามารถแบ่งกลุ่มอาการได้หลายประเภท ได้แก่ โรคเบาหวานประเภทที่ 1 มีสาเหตุความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายกลุ่มเซลล์ที่อยู่ที่ตับอ่อน ทำให้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 มีสาเหตุจากการที่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินแม้ว่าจะยังมีการสร้างและมีการไหลเวียนของฮอร์โมนอินซูลินในเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ก็มีการตรวจภาวะของโรคเบาหวานร่วมด้วย ในประเทศไทยนั้นพบว่ามีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 จะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย ครอบครัว รวมถึงมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ และงบประมาณของรัฐในการรักษา สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวานคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภาวะโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง การป้องกันและชะลอภาวะโรคเบาหวานด้วยการดูแลรักษาสุขภาพ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

References

1. Bascones-Martinez A, Matesanz-Perez P, Escribano-Bermejo M, Gonzalez-Moles MA, Bascones-Ilundain J, Meurman JH. Periodontal disease and diabetes-Review of the Literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16(6):e722-9.
2. Landsberg L, Young JB. Insulin-mediated glucose metabolism in the relationship between dietary intake and sympathetic nervous system activity. Int J Obes 1985;9 Suppl 2:63-8.
3. Newsholme EA, Dimitriadis G. Integration of biochemical and physiologic effects of insulin on glucose metabolism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2001;109 Suppl 2:S122-34.
4. ชัชลิต รัตนสาร. การระบาดของโรคเบาหวานและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี; 2557.

5. Brod M, Christensen T, Thomsen TL, Bushnell DM. The impact of non-severe hypoglycemic events on work productivity and diabetes management. Value Health 2011;14(5):665-71.
6. World Health Organization. Diabetes Mellitus. Geneva: WHO study group; 1985.
7. Alberti KG, Zimmet PZ. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation. Diabet Med. 1998;15(7):539-53.
8. Pararajasingam G, Hofsten DE, Logstrup BB, Egstrup M, Henriksen FL, Hangaard J, et al. Newly detected abnormal glucose regulation and long-term prognosis after acute myocardial infarction: comparison of an oral glucose tolerance test and glycosylated haemoglobin A1c. Int J Cardiol 2016;214:310-5.
9. Conn JW. The prediabetic state in man; definition, interpretation and implications. Diabetes. 1958;7(5):347-57.
10. Chiang JL, Kirkman MS, Laffel LM, Peters AL. Type 1 diabetes through the life span: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes care. 2014;37(7):2034-54.
11. Sanchai T, Patumanond J. Severe hypoglycemia in type II diabetes at Nakornping General Hospital: a study on clinical risk factors. J Med Assoc Thai 2011;94(12):1435-40.
12. Metzger BE, Coustan DR. Summary and recommendations of the fourth international workshop-conference on gestational diabetes mellitus. The organizing committee. Diabetes care. 1998;21 Suppl 2:B161-7.
13. Peter JD, David MH. Drugs for gestational diabetes. Aust Prescr 2010;33(5):141-4.
14. Group HSCR, Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008;358(19):1991-2002.
15. Spijkerman AM, Dekker JM, Nijpels G, Adriaanse MC, Kostense PJ, Ruwaard D, et al. Microvascular complications at time of diagnosis of type 2 diabetes are similar among diabetic patients detected by targeted screening and patients newly diagnosed in general practice: the hoorn screening study. Diabetes care. 2003;26(9):2604-8.
16. Update of ADA's major position statement, "Standards of Medical Care in Diabetes". Introduction. Diabetes care 2011;34 Suppl 1:S1-2.
17. Hu G, Group DS. Gender difference in all-cause and cardiovascular mortality related to hyperglycaemia and newly-diagnosed diabetes. Diabetologia 2003;46(5):608-17.
18. Wongkongkam K, Thosingha O, Riegel B, Utriyaprasit K, Ruangsetakit C, Viwatwongkasem C. Factors influencing the presence of peripheral arterial disease among Thai patients with type 2 diabetes. Eur J Cardiovasc Nurs 2012;11(1):70-6.
19. International Diabetes Federation. Clinical guidelines task force, global guideline for type 2 diabetes. [Internet]. 2012 [cite 2016 September 15]. Available from: http://www.idf.org/sites/default/fles/IDF-Guideline-for-Type-2-Diabetes.pdf
20. สำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานประจำปี 2558. นนทบุรี: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2558.
21. Bellamy L, Casas JP, Hingorani AD, Williams D. Type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2009;373(9677):1773-9.
22. Blickle JF. Meglitinide analogues: a review of clinical data focused on recent trials. Diabetes Metab 2006;32(2):113-20.
23. Collier CA, Bruce CR, Smith AC, Lopaschuk G, Dyck DJ. Metformin counters the insulin-induced suppression of fatty acid oxidation and stimulation of triacylglycerol storage in rodent skeletal muscle. Am J Physiol Endocrinol Metab 2006;291(1):E182-9.
24. Kawamori R, Tajima N, Iwamoto Y, Kashiwagi A, Shimamoto K, Kaku K, et al. Voglibose for prevention of type 2 diabetes mellitus: a randomised, double-blind trial in Japanese individuals with impaired glucose tolerance. Lancet. 2009;373(9675):1607-14.
Published
2017-08-05