ทับทิมผลไม้เพื่อสุขภาพ

  • วัลวิภา เสืออุดมและระพีพันธุ์ ศิริเดช
Keywords: ทับทิม, สารสกัดจากทับทิม, สารประกอบฟีนอลิก

Abstract

ทับทิม (Punica granatum Linn.) เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากอุดมไปด้วยสารสกัดที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งสารสกัดสำคัญที่พบในทับทิมคือ สารประกอบฟีนอลิก มีสรรพคุณในการต้านมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม ลดการอักเสบและการแพ้ ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รักษาอาการท้องเสีย เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่นิยมบริโภคในรูปของน้ำทับทิม ซึ่งน้ำทับทิมมีสรรพคุณช่วยลดระดับไขมันในหลอดเลือด ลดระดับกลูโคสในผู้ป่วยเบาหวาน จึงนับได้ว่าทับทิมเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าต่อร่างกายอย่างแท้จริง

References

1. บุหรัน พันธุ์สวรรค์. อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556;21(3):275-86.
2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คุณค่าทางโภชนาการในผลไม้. กรุงเทพฯ: สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; 2553.
3. Aaron G, Kashif AA. Biological activity of phytochemical compounds in pomegranate - a review. EC Nutr 2015;1(3):115-27.
4. นันทวัน บุญยะประภัศร, อรนุช โชคชัยเจริญพร. สมุนไพรพื้นบ้านเล่ม 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน จำกัด; 2541.
5. ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร. การปลูกทับทิมในเชิงพาณิชย์. วารสารเส้นทางกสิกรรม 2551;159:10-5.
6. Teixeira SJA, Rana TS, Narzary D, Verma N, Meshram DT, Ranade SA. Pomegranate biology and biotechnology: a review. Sci Hortic 2013;160:85-107.
7. Ozbay T, Nahta R. Delphinidin inhibits HER2 and Erk1/2 signaling and suppresses growth of HER2-overexpressing and triple negative breast cancer cell lines. Breast Cancer (Auckl) 2011;5:143-54.
8. Yong L, Ranxin S, Xia W, Han-Ming S. Luteolin, a flavonoid with potentials for cancer prevention and therapy. Curr Cancer Drug Targets 2008;8(7):634-46.
9. วรางคณา จุ้งลก. กรดแอลลาจิกและฤทธิ์ต้านมะเร็ง. วารสารโรคมะเร็ง 2553;30(3):112-9.
10. Zhang H, Guo ZJ, Xu WM, You XJ, Han L, Han YX, Antitumor effect and mechanism of an ellagic acid derivative on the HepG2 human hepatocellular carcinoma cell line. Oncol Lett 2014;7(2):525-30.
11. Zhang T, Chen HS, Wang LF, Bai MH, Wang YC, Jiang XF. Ellagic acid exerts anti-proliferation effects via modulation of Tgf-/Smad3 signaling in MCF-7 breast cancer cells. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(1):273-6.
12. Yoshimura M, Watanabe Y, Kasai K, Yamakoshi J, Koga T. Inhibitory effect of an ellagic acid-rich pomegranate extract on tyrosinase activity and ultraviolet-induced pigmentation. Biosci Biotechnol Biochem 2005;69:2368-73.
13. Himanshu D, Yogender S, Grover HS, Amit B, Shalu V. Pomegranate as an curative therapy in medical and dental sciences: a review. J Med Sci 2016;4(2):15-8.
14. Baliga MS, Shivashankara AR, Shetty CB, Thilakchand KR, Periera N, Palatty PL. Antidiabetic effects of Punica granatum L. (pomegranate): a review. In Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes, Watson RR, Preed VR, Eds., pp. 355-369, Academic Press, 2013.
15. Himanshu D, Yogender S, Shalu V. Pomegranate extract as an medicine: a review. J Med Sci 2015;4(2):1-8.
16. Navidra P, Seeram NP, Adams LS, Henning SM, Niu Y, Zhang Y, et al. In vitro antiproliferative, apoptotic and antioxidant activities of punicalagin, ellagic acid and a total pomegranate tannin extract are enhanced in combination with other polyphenols as found in pomegranate juice. J Nutr Biochem 2005;16(6):360-7.
17. Hassanpour FM, Ghule AE, Bodhankar SL, Dikshit M. Cardioprotective effect of whole fruit extract of pomegranate on doxorubicin-induced toxicity in rat. Pharm Biol 2011;49(4):377-82.

18. de Nigris F, Williams-Ignarro S, Lerman LO, Crimi E, Botti C, Mansueto G, et al. Beneficial effects of pomegranate juice on oxidation-sensitive genes and endothelial nitric oxide synthase activity at sites of perturbed shear stress. Proc Natl Acad Sci USA 2005;102(13):4896-901.
19. Hossin FLA. Effect of pomegranate (Punica granatum) peels and it’s extract on obese hypercholesterolemic rats. Pakistan J Nutr 2009;(8):1251-7.
20. Michael A, Mira R, Diana G, Samy N, Aaron H, Leslie D, et al. Pomegranate juice consumption for 3 years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness, blood pressure and LDL oxidation. Clin Nutr 2004;23(3):423-33.
21. Panichayupakaranant P, Itsuriya A, Sirikatitham A. Preparation method and stability of ellagic acid-rich pomegranate fruit peel extract. Pharm Biol 2010;48(2):201-5.
22. Lee SI, Kim BS, Kim KS, Lee S, Shin KS, Lim JS. Immune-suppressive activity of punicalagin via inhibition of NFAT activation. Biochem Biophys Res Commun 2008;371(4):799-803.
23. Babior BM. Phagocytes and oxidative stress. Am J Med 2000;109(1):33-44.
24. Ouachrif A, Khalki H, Chaib S, Mountassir M, Aboufatima R, Farouk L, et al. Comparative study of the anti-inflammatory and antinociceptive effects of two varieties of Punica granatum. Pharm Biol 2012;50(3):429-38.
25. Lee C, Chen L, Liang W, Wang C. Anti-inflammatory effects of Punica granatum Linn. in vitro and in vivo. Food Chem 2010;118(6):315-22.
26. Panichayupakaranant P, Itsuriya A, Sirikatitham A. Preparation method and stability of ellagic acid-rich pomegranate fruit peel extract. Pharma Biol 2010;48(2):201-5.
27. Larrosa M, Tomás-Barberán FA, Espín JC. The dietary hydrolysable tannin punicalagin releases ellagic acid that induces apoptosis in human colon adenocarcinoma Caco-2 cells by using the mitochondrial pathway. J Nutr Biochem 2006;17(5):611-25.
28. Kasai K, Yoshimura M, Koga T, Arii M, Kawasaki S. Effect of oral administration of ellagic acid-rich pomegranate extract of ultraviolet-induct pigmentation in human skin. J Nutr Sci Vitaminol 2006;52(1):383-8.
29. Yoshimura M, Watnabe Y, Kasai K, Yamamoshi J, Koga T. Inhibitory effect of an ellagic acid-rich pomegranate extract on tyrosinase activity and ultraviolet-induced pigmentation. Biosci Biotechnol Biochem 2005;69(12):2368-73.
30. Jurenka JS. Therapeutic applications of pomegranate (Punica granatum L.): a review. Altern Med Rev 2008;13(2):128-44.
31. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes care 2004;27(5):1047-53.
32. Aviram M, Volkova N, Coleman R, Dreher M, Kesava MR, Ferreira D, et al. Pomegranate phenolics from the peels, arils, and flowers are antiatherogenic: studies in vivo in atherosclerotic apolipoprotein E-deficient (E0) mice and in vitro in cultured macrophages and lipoproteins. J Agric Food Chem 2008;56(5):1148-57.
33. Parmar HS, Kar A. Antidiabetic potential of Citrus sinensis and Punica granatum peel extracts in alloxan treated male mice. Bio Factors 2007;31(1):17-24.
34. Vroegrijk IO, vanDiepen JA, van denBerg S, Westbroek I, Keizer H, Gambelli L. Pomegranate seed oil, a rich source of punicic acid, prevents diet-induced obesity and insulin resistance in mice. Food Chem Toxicol 2011;49(6):1426-30.
35. Rosenblata M, Hayeka T, Avirama M. Anti-oxidative effects of pomegranate juice (PJ) consumption by diabetic patients on serum and on macrophages. Atherosclerosis 2006;187(2):363-71.
36. Esmaillzadeh A, Tahbaz F, Gaieni I, Alavi-Majd H, Azadbakht L. Concentrated pomegranate juice improves lipid profiles in diabetic patients with hyperlipidemia. J Med Food 2004;7(3):305-8.
37. Esmaillzadeh A, Mirmiran P, Azadbakht L, Etemadi A, Azizi F. High prevalence of the metabolic syndrome in iranian adolescents. Obes Res 2006;14(3):377-82.
38. Gaffari T, Mustafa S, Muhterem A, Abdurrauf Y, Seyfettin G, Murat Y, et al. Effects of pomegranate juice consumption on sperm quality, spermatogenic cell density, antioxidant activity and testosterone level in male rats. Food Chem 2008;27(2):289-96.
39. ศจีรา คุปพิทยานันท์. ผลของสารสกัดจากทับทิมต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูทดลองเพศเมีย. รายงานการวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา. นครราชสีมา: สํานักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2554.
40. Zhan B. Multifuntional vaginal suppository for contraception. Chinese Patent CN 1995;1:103-789.
41. Braga LC, Shupp JW, Cummings C, Jett M, Takahashi JA, Carmo LS, et al. Pomegranate extract inhibits Staphylococcus aureus growth and subsequent enterotoxin production. J Ethnopharmacol 2005;96(1-2):335-9.
42. Tinrat S, Akkarachaneeyakorn S, Singhapol C. Evaluation of antioxidant and antimicrobial activities of Momordica cochinchinensis spreng (gac fruit) ethanolic extract. IJPSR 2014;5(8):3163-9.
43. Al-Zoreky NS. Antimicrobial activity of pomegranate (Punica granatum L.) fruit peels. Int J Food Microbiol 2009;134(3):244-8.
44. Colombo M, Moita C, van Niel G, Kowal J, Vigneron J. Analysis of ESCRT functions in exosome biogenesis, composition and secretion highlights the heterogeneity of extracellular vesicles. J Cell Sci 2013;126(24):5553-65.
45. Guo C, Yang J, Wei J, Li Y, Xu J, Jiang Y. Antioxidant activities of peel, pulp, and seed fractions of common fruits as determined by FRAP assay. Nutr Res 2003;23(12):1719-26.

46. Seeram NP, Adams LS, Henning SM, Niu Y, Zhang Y, Nair MG. In vitro anti proliferative, apoptotic and antioxidant activities of punicalagin, ellagic acid and a total pomegranate tannin extract are enhanced in combination with other polyphenols as found in pomegranate juice. J Nutr Biochem 2005;16(6):360-7.
47. Chidambara MKN, Jayaprakasha GK, Singh RP. Studies on antioxidant activity of pomegranate (Punica granatum) peel extract using in vivo models. J Agric Food Chem 2002;50(17):4791-5.
48. Gil MI, Tomas-Barberan FA, Hess-Pierce B, Holcroft DM, Kader AA. Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing. J Agric Food Chem2000;48(10):4581-9.
49. Nonaka G, Nishioka I, Nishizawa M, Yamagishi T, Kashiwada Y, Dutschman GE, et al. Anti-AIDS agents, 2: inhibitory effects of tannins on HIV reverse transcriptase and HIV replication in H9 lymphocyte cells. J Nat Prod 1990;53(3):587-95.
50. Haidari M, Ali M, Ward CS, Madjid M. Pomegranate (Punica granatum) purified polyphenol extract inhibits influenza virus and has a synergistic effect with oseltamivir. Phytomedicine 2009;16(12):1127-36.
51. Sundararajan A, Ganapathy R, Huan L, Dunlap JR, Webby RJ, Kotwal GJ, et al. Influenza virus variation in susceptibility to inactivation by pomegranate polyphenols is determined by envelope glycoproteins. Antiviral Res 2010;88(1):1-9.
52. Tariq I, Piero S, Sadde A. Pomegranate peel and fruit extracts: a review of potential anti-inflammatory and anti-infective effects. J Ethnopharmacol 2012;143(2):397-405.
53. Abdel MAE. Antioxidant activities of Punica granatum (pomegranate) peel extract on brain of rats. J Med Plants Res 2012;6(2):195-9.
54. Ajaikumar KB, Asheef M, Babu BH, Padikkala J. The inhibition of gastric mucosal injury by Punica granatum L. (pomegranate) methanolic extract. J Ethnopharmacol 2005;96(1-2):171-6.
55. สุธาทิพ ภมรประวัติ. ทับทิมทางเลือกใหม่ของวัยทอง. หมอชาวบ้าน [อินเทอร์เน็ต]. 2552 [เข้าถึงเมื่อ 23 ก.พ. 2560]. เข้าถึงได้จาก: https://www.doctor.or.th/article/detail/5867
56. กรกช อินทราพิเชฐ, กนกอร อินทราพิเชฐ, ศจีรา คุปพิทยานันท์. ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี; 2555.
Published
2017-08-05