การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจำแนกแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้สัณฐานวิทยา

A web application for habitat identification of Trichogaster pectoralis using morphology

  • นิรมล พิมสวรรค์ และ สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
Keywords: ระบบจำแนกแหล่งกำเนิด, ปลาสลิด, สัณฐานวิทยา, Habitat identification system, Trichogaster pectoralis, Morphology

Abstract

         งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจำแนกแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้สัณฐานวิทยา มีวัตถุประสงค์ในพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณหาค่าสัณฐานวิทยา ที่ช่วยในการคัดแยกแหล่งกำเนิดของปลาสลิดและเป็นข้อมูลเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมการจำแนกพันธุ์สัตว์ในอนาคต โดยใช้ข้อมูลจากลายของปลาสลิด และการวัดขนาดปลาสลิดจำนวน 7 ค่า ได้แก่ ความยาวทั้งหมด ความยาวมาตรฐาน ความยาวจะงอยปาก ความยาวหัว ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางตา ความลึกลำตัว และความยาวครีบอก แล้วนำค่าที่ได้จากการสุ่มเลือกปลาในบ่อที่มีอายุเท่ากันจำนวน 100 ตัว     มาหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของแต่ละค่า เพื่อหาค่าประมาณแบบช่วงของค่ามาตรฐานของปลาสลิดสำหรับแหล่งกำเนิดใน 7 จังหวัด จากนั้นจึงสามารถนำค่าที่ได้จากการวัดขนาดปลาสลิดที่ต้องการทราบแหล่งกำเนิดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นจังหวัด ที่เป็นแหล่งกำเนิดของปลาสลิด นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดได้จากลาย บนลำตัวของปลาสลิด ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถให้ผลลัพธ์การค้นหาแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดได้อย่างถูกต้อง ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดในภาคอื่น ๆ และสร้างเป็นฐานความรู้ในรูปแบบดิจิทัลทางด้านปลาสลิดของประเทศต่อไป

         This research is the development of a web application for habitat identification of Trichogaster pectoralis by using morphology. The objective is to develop a software application to increase accuracy of morphology calculation that can identify habitat of Trichogaster pectoralis and serve as a prototype of the habitat identification software in the future. It was developed by using patterns and 7 measures of length: total length, standard length, beak length, head length, eye diameter, body depth, and pectoral fin length. Then the lengths from the samples of 100 fishes were used to find the minimum and maximum of each value to create the intervals of the standard values for 7 source provinces. The test values were compared with these standard values to identify the fish habitat. The system was implemented as a web application to facilitate the users. The system results are provinces that are the sources of the fish. It can be used to provide information about the fish habitat from stripes on the body of the fish. The test results show that the system performs the identification correctly. The developed system can be further improved by covering more of fish habitat that was found in other regions of Thailand and formed as a digital knowledge resource of Trichogaster pectoralis in Thailand.

Published
2018-02-26