อัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

The Infection of Enterobius vermicularis among Children in Bang Saothong District, Samutprakan Province, Thailand

  • บังอร ฉางทรัพย์
Keywords: พยาธิเข็มหมุด, เด็ก, อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ, ประเทศไทย, Enterobius vermicularis, Children, Bang Saothong district, Samutprakan Province, Thailand

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นี้เพื่อสำรวจอัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการติดเชื้อและเพศของเด็ก ทำการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดด้วยวิธีสกอตเทปเทคนิคในเด็กช่วงอายุ 2 ถึง 8 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่งในอำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เด็กที่ได้รับการตรวจ จำนวน 312 คน  (เพศชาย จำนวน 158 คน และเพศหญิง จำนวน 154 คน) ผลการตรวจพบอัตราการติดเชื้อร้อยละ  3.52  (11/312)  โดยเพศชายติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 2.53 (4/158) เพศหญิงติดเชื้อ ร้อยละ 4.54 (7/154) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการติดเชื้อและเพศของเด็ก พบว่าเพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของพยาธิเข็มหมุด ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นควรหาแนวทางการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กในพื้นที่ที่ศึกษาต่อไป

         The objective of this study was performed to assess the prevalence of Enterobius vermicularis (E. vermicularis) infection and relationship between infection rates and gender among  children in  Bang Saothong district, Samutprakan  province, Thailand. The cross-sectional study was conducted  from  August  to December 2016.  A total of 312 prescool and school children (158 male and  154 female)  age  between 2-8 years old from a primary school and a nursery in Bang Saothong district, Samutprakan  province, were examined using scotch tape technique. The result  revealed overall prevalence of E. vermicularis  infection was 3.52% (11/312). Girls (4.54 % ; 7/154) had higher  prevalence than boys (2.53 % ; 4/158) significantly (P<0.05). From the results, there is still an epidemic of E. vermicularis in Bang Saothong district, Samutprakan province.  In addition, more intensive prevent and control program should be developed to children in this area.

Published
2017-08-10