ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Factor related to dengue hemorrhagic fever prevention of people in Bankongbangna Srisajorakeanoi, Bangsaotong District, Samutprakan Province, Thailand

  • อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
Keywords: การป้องกันโรค, ไข้เลือดออก, ประเทศไทย, Prevention, Dengue hemorrhagic fever, Thailand

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา จำนวน 157 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การเก็บข้อมูลเป็นแบบการใช้แบบสอบถาม  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีค่าความเชื่อมั่นทางสถิติ เท่ากับ 0.72 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้ด้วยวิธีของ kuder-richardson  มีค่าเท่ากับ 0.72 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ   ไคสแควร์ (chi-square test) ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนบ้านคลองบางนา ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 51.0 มีอายุในช่วง 35-44 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 93 ไม่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  พบว่า ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 56.7 สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านคลองบางนาจัดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.5  ประชาชนมีวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.4 และ พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( p- value < 0.05 )

         This descriptive research aimed to study factor  related  to  Dengue hemorrhagic  fever prevention of  people in Bankongbangna. The sample group in this study is the people  in Bankongbangna with number of 157 systematic random sampling was used. The data collection was a questionnaire which was verified content validity from 3 expert. The reliability of the questionnaire on the prevention of dengue have the statistic confidence level of 0.72 and the test knowledge  factor of Kuder-Richardson had a value of 0.72. Data were analyzed using chi-square test. The result found that the most sample population is the male (51.0 percent) with age from 35-44 years, and almost samples (93%), have been never infected with Dengue hemorrhagic fever. Knowledge about this disease was found that population in this area showed a good knowledge level with 56.7 percent. The environment in Bankongbangna is in moderate level with 62.5 percent. People had methods for Dengue hemorrhagic  fever prevention in high level with  57.4 percent. Moreover the occupation factor related to Dengue hemorrhagic fever prevention with statistic significant at level of 0.05.(p- value < 0.05)

Published
2017-08-10