การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโลหะหนักที่ปนเปื้อนในกุ้ง

Health Risk assessment of heavy metal contaminated in shrimp

  • เบญญาภา ธีระวิทยเลิศและนิลาวรรณ งามขำ
Keywords: ปรอท, สารหนู, แคดเมียม, ตะกั่ว, การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ, Mercury, Arsenic, Cadmium, Lead, Hazard quotient

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อนปรอท(Hg) สารหนู(As) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ในน้ำ ตะกอนดินและกุ้ง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกุ้ง โดยการเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนดินและกุ้ง ในบ่อเลี้ยงกุ้ง นำมาวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักดังกล่าวด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer พบว่าการปนเปื้อนปรอท(Hg) สารหนู(As) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ในน้ำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 ± 0.12, 0.32 ± 0.14, 0.02 ± 0.04 และ 0.02 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ในขณะที่การปนเปื้อนในตะกอนดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.11 ± 0.05, 11.63 ± 1.39, น้อยกว่า0.000025และ 1.02 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ การปนเปื้อนในตัวกุ้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28 ± 0.12, น้อยกว่า0.001, น้อยกว่า0.000025 และ 0.01 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับและการปนเปื้อนในหัวกุ้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25 ± 0.08, 0.04 ± 0.08, น้อยกว่า0.000025 และน้อยกว่า0.000025 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับปรอท สารหนู แคดเมียมและตะกั่ว  พบว่ามีค่า Hazard quotient(HQ) อยู่ในช่วง 0.0003 - 0.3730 ซึ่งแสดงว่าการบริโภคกุ้ง ไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคกุ้ง หรือปริมาณปรอท(Hg) สารหนู(As) แคดเมียม(Cd) และตะกั่ว(Pb) ที่ได้รับไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดผลทางสุขภาพได้

         This research was conducted to investigate heavy metal concentrations; namely mercury(Hg), Arsenic(As) cadmium(Cd) and Lead(Pb)which contaminated in thebwater, sediment and shrimp including risk assessment of the shrimp consumption. The water, sediment and shrimp in the pool shrimp farming were collected and analyzed with heavy metal concentration with the atomic absorption spectrophotometer. The results were found that these average concentrations of mercury, Arsenic, cadmium and lead in the water were found to be 0.14 ± 0.12, 0.32 ± 0.14, 0.02 ± 0.04 and 0.02 ± 0.03 mg/l, respectively; while the average concentrations of these heavy metals in sediment were found to be 0.11 ± 0.05, 11.63 ± 1.39, <0.00125 and 1.02 ± 0.03 mg/kg, respectively. Heavy metal contaminations in shrimp had the average of 0.28 ± 0.12, <0.001, <0.000025 and 0.01 ± 0.01mg/kg, respectively and the head of shrimp were contaminated heavy metal in the average of 0.25 ± 0.08, 0.04 ± 0.08, <0.000025 and the <0.000025  mg/kg, respectively. Risk assessment from the mercury (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd) and lead (Pb) found that the their hazard quotient (HQ) in the range of 0.0003-0.3730, which indicated that the consumption of shrimp had no health risk or concentrations of mercury(Hg), Arsenic(As) cadmium(Cd) and Lead(Pb) were not enough to cause the health impact .

Published
2017-08-10