ปริมาณโลหะหนักในฝุ่นละอองรวมบริเวณริมทางหลวง (ถนนบางนา-ตราด) กิโลเมตรที่ 18

Heavy metal concentration in total suspended particulate matter along highway (Bangna-Trad) kilometers 18

  • ธนาพร มณีรัตน์และวรางคณา วิเศษมณี
Keywords: โลหะหนัก, ฝุ่นละอองรวม, ทางหลวงแผ่นดิน, Heavy Metal, Total suspended particulate matter, Highway

Abstract

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนักที่ปนเปื้อนในฝุ่นละอองรวม (total suspended particulate matter) ในพื้นที่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด)บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 18  ในช่วงเวลาระหว่าง 08.00 น. - 16.00 น. โดยทำการตรวจวัดความเข้มข้นของโลหะที่สะสมในฝุ่นละอองทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ แคดเมียม(Cd), เหล็ก(Fe), โครเมียม(Cr), ตะกั่ว(Pb), แมงกานีส(Mn) และสังกะสี(Zn) ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer โดยการใช้เทคนิค Graphite Furnace ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของโลหะหนักที่มีปริมาณสูงสุด คือ สังกะสี โดยมีความเข้มข้นเฉลี่ย 0.18063 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) และโลหะหนักที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุด คือ ตะกั่ว โดยมีความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.00164 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) อย่างไรก็ตามเมื่อนำความเข้มข้นของโลหะทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงทางสุขภาพ พบว่า มีโลหะบางชนิดที่มีค่าเกินค่าอ้างอิง คือ โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว และแมงกานีส ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่บริเวณริมทางหลวงดังกล่าวได้

         This study was conducted to investigate heavy metal concentrations accumulated in total suspended particulate matter in the area of highway number 34 (Bangna-Trad Road) at around kilometers 18 during the daytime between 08.00 am. – 16.00 am. Six types of heavy metals were measured their concentrations which accumulated in total suspended particulate matter ; there were Cadmium (Cd), Iron (Fe), Chromium (Cr), Lead (Pb), Manganese (Mn) and Zinc (Zn) were analyzed by Atomic Absorption Spectrophotometer with graphite furnace technique. The results found that the maximum concentrations of these heavy metals was zinc with the average concentration were found to be 0.18063 mg/m3; while the minimum heavy metal concentration was Lead with the average concentration were found to be 0.00164 mg/m3. However the concentrations of some metals were higher than that of reference concentrations for health. They were Chromium. Cadmium. Lead and Manganese which may cause the health impact to the people who lived along this highway.

Published
2017-08-10