Current Issue

Vol 4 No 2 (2018): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บทความวิจัย
- การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 
- รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
- การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดยอดมะม่วงหิมพานต์ 
- ฤทธิ์ของสารสกัดผักปลัง ผักแพว และผักแขยงต่อการต้านมะเร็งและการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจ 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559 
- ค่าความยาวรันเฉลี่ยโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟสำหรับข้อมูลปัวซงประเภทตัดปลายที่ศูนย์ 
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแบบปัวซงที่มีศูนย์เฟ้อสำหรับการถดถอยในตัวอันดับที่ 1  

บทความวิชาการ 
- นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติสำหรับการเรียนรู้และความจำ 
- บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ

"E-Book Volume 4 No.2 July-December 2018" 

Published: 2019-01-21

Full Issue

Articles

View All Issues

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal)
ISSN 2651-2483 (Online) และ ISSN 2408-266X (Print)

คำชี้แจงหมายเลข ISSN
            
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการจัดทำวารสารออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 กำหนดหมายเลข ISSN 2408-266X (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเริ่มจัดตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 ซึ่งมีการเผยแพร่บทความบนเว็บไซต์วารสาร กำหนดหมายเลข ISSN 2651-2483 (Online)