• วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 6 No 2 (2020)

  บทความวิจัย
  - Product development of germinated brown rice drink mixed with instant beetroot powder
  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวเชิงสุขภาพด้วยการเสริมน้ำผักชายา
  - การสำรวจชนิดของพรรณไม้ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  - การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน
  - ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
  - แอปพลิเคชันสืบค้นเนื้อหาของวีดิทัศน์โดยใช้ข้อความ 
  - การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า
  - ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็งและสภาวะการละลายน้ำแข็งต่อการบาดเจ็บและรอดชีวิตของ  Salmonella Enteritidis ในเนื้อไก่

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 6 No 1 (2020)

  บทความวิจัย
  - Effect of pregelatinized starch on dissolution of paracetamol extended release bilayer tablets
  - การศึกษาเบื้องต้นของสปอร์เห็ดหลินจือที่ผ่านการกะเทาะต่อระดับอิมมูโนโกลบูลินและความปลอดภัยในผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัดครบการรักษา
  - แพลตฟอร์มการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือภายในโดยใช้เทคโนโลยี Narrowband-Internet of Things (NB-IoT)
  - โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
  - การพยากรณ์ค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการชุบทองแดงด้วยกระแสไฟฟ้าในการผลิตแผ่น PCB โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
  - การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสับปะรดสปาร์คกลิ้งผสมสารสกัดไหมข้าวโพดสีแดง (Zea mays L.) สายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
  - ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำผิวดินในนาข้าวที่ตั้งอยู่ติดกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  - ความสัมพันธ์เชิงปริมาณของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
  ของแต่ละภูมิภาคและฤดูกาล

  "E-Book Volume 6 No.1 January-June 2020" 

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 5 No 2 (2519)

  บทความวิจัย
  - An instrument-free classification of phenolic compounds using ferric chloride reagent to improve organic chemistry teaching and learning
  - An approximation to the average run length of CUSUM control chart for long memory under fractionally integrated process with exogenous variable
  - การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)
  - การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา
  - การสลายสีเมททิลีนบลูของเม็ดบีทที่ตรึงสารสกัดหยาบใบรางจืด
  - การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมดและ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูกและกระบวนการสู่ตลาด
  - ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียวที่ตากด้วยตู้อบแห้ง
  - เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับทำนายทักษะด้านโปรแกรมประยุกต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในยุคดิจิทัล

  บทความวิชาการ
  - ไมคอไวรัส: การประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์

  "E-Book Volume 5 No.2 July-December 2019" 

   

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 5 No 1 (2019)

  บทความวิจัย
  - ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลต    และเมนทอลเพื่อบรรเทาอาการปวดในอาสาสมัครปวดเมื่อย
  - ประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับยานาพรอกเซนในการลดภาวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเรื้อรัง
  - คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดหยาบจากใบต้นจำปีและจำปา
  - ผลของกระบวนการผลิตต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเร่วหอมผง
  - ผลของความแตกต่างทางเพศและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพล

   

  - การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของอาหารพื้นบ้าน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  - การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  - การจัดลำดับปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นด้วยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่

  บทความวิชาการ 
  - Mobile interaction and security issues

  "E-Book Volume 5 No.1 January-June 2019" 

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 4 No 2 (2018)

  บทความวิจัย
  - การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 
  - รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
  - การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดยอดมะม่วงหิมพานต์ 
  - ฤทธิ์ของสารสกัดผักปลัง ผักแพว และผักแขยงต่อการต้านมะเร็งและการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจ 
  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559 
  - ค่าความยาวรันเฉลี่ยโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟสำหรับข้อมูลปัวซงประเภทตัดปลายที่ศูนย์ 
  - การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแบบปัวซงที่มีศูนย์เฟ้อสำหรับการถดถอยในตัวอันดับที่ 1  

  บทความวิชาการ 
  - นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติสำหรับการเรียนรู้และความจำ 
  - บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ

  "E-Book Volume 4 No.2 July-December 2018" 

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 4 No 1 (2018)

  บทความวิจัย
  - A simple chiral separation method using capillary electrophoresis with UV detection for analysis of enantiomers of drug compounds
  - ผลของการออกกำลังกายด้วยระดับความหนักสูงสลับกับความหนักที่เบาลงต่อการไหลเวียนเลือดที่แขนหลังรับประทานอาหารน้ำตาลสูงในวัยรุ่นชายสุขภาพดีที่ไม่ออกกำลังกาย
  - อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
  - การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้แบบจำลองอารีมาและอารีแม็กซ์
  - การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูดและเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรายงานการดำเนินงานของโรงแรมด้วย Power BI
  - การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระและเอนไซม์ตรึงรูป
  - ฤทธิ์การยับยั้งจุลชีพของครัสทินชนิดที่ 2 ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
  - ฟิล์มชีวภาพจากสารสกัดกระเทียมและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อต้านเชื้อราบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้

  "E-Book Volume 4 No.1 January-June 2018 " 

   

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 3 No 2 (2017)

  บทความพิเศษ
  - ประสิทธิภาพที่สูงของการผลิต protoplasts และการงอกกลับใหม่จาก hyphal bodies ของเชื้อรา
  ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช Nomuraea rileyi สายพันธุ์ MJ

  บทความวิจัย 
  - การยับยั้งเชื้อราจากอากาศโดยการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
  - การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียโดยเชื้อราจากป่าชายเลน
  - ฤทธิ์ของสารสกัดใบกะเม็ง ใบสาบเสือ ใบบัวบก และลูกเบญกานีต่อระบบการแข็งตัวของเลือด
  - การศึกษาผลของการเติมผงผัก ผลไม้ ว่านหางจระเข้ และเม็ดแมงลักต่อการเจริญและการรอดชีวิตของแบคทีเรียในโยเกิร์ต
  - การตรวจสอบความบกพร่องเชิงโครงสร้างของฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ InGaAsN โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านด้วยวิธีการสร้างภาพพื้นมืด

  บทความวิชาการ 
  - ดนตรีบำบัด
  - โรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุกับทางเลือกบำบัดด้วยสมุนไพรขมิ้นชัน
  - ฤทธิ์ทางชีวภาพของหมามุ้ย

  "E-Book Volume 3 No.2 July-December 2017 "

 • วารสารวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 3 No 1 (2017)

  บทความพิเศษ
  - ระบบเสริมความแข็งแกร่งต่อการโจมตีแบบระงับบัญชีผู้ใช้งาน

  บทความวิจัย
  - การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจำแนกแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้สัณฐานวิทยา
  - การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  - การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโลหะหนักที่ปนเปื้อนในกุ้ง
  - ปริมาณโลหะหนักในฝุ่นละอองรวมบริเวณริมทางหลวง (ถนนบางนา-ตราด) กิโลเมตรที่ 18

  บทความวิชาการ
  - การใช้การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ในกรณีการละเมิดข้อสมมุติของตัวแบบการถดถอย
  - สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างกับเทคนิคการสั่นของคลื่นพื้นผิวพลาสมอน
  - การสกัดและวิธีวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร

    "E-Book Volume 3 No.1 January-June 2017 "

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 2 No 2 (2016)

   บทความพิเศษ
  - การดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยชีวมวลที่ปรับสภาพโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน

  บทความวิจัย
  - การยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes โดยใช้แผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดมะรุม
  - ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์

   บทความวิชาการ
  - Credit Scoring FinTech : The sample online credit application using WCF services and multi-platform client technology
  - การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์และตัวดูดซับทางชีวภาพ
  - ผลของขนาดนาโนต่อสมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำ
  - พลังงานแห่งอนาคต
  - อันตรายจากโรคเบาหวาน
  - ทับทิมผลไม้เพื่อสุขภาพ

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 2 No 1 (2016)

  บทความพิเศษ
   - Digital-imaging colorimetry of reaction between formaldehyde and purpald reagent on paper-based analytical device

  บทความวิจัย
  - Biosorption of lead from aqueous solution by fungal biomass of Aspergillus niger and Rhizopus sp.
  - การรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ตนมข้าวโพดโยเกิร์ตนมวัว และโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
  - การใช้กรดออกซาลิกเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
  - การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารหนูที่ปนเปื้อนในอาหารทะเล
  - การตรวจวิเคราะห์ Bacillus cereus ในอาหารโดยเทคนิคพีซีอาร์

  บทความวิชาการ
  - ไนตริกออกไซด์กับโรคหลอดเลือดตีบแข็ง
  - วิตามินกับอนุมูลอิสระ
  - ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนได้จริงหรือ?

1-10 of 12