• วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 1 No 2 (2015)

  บทความพิเศษ
  - สารต้องห้ามทางการกีฬาและการตรวจวิเคราะห์

  บทความวิจัย
  - การคำนวณขนาดตัวอย่างของตัวแบบผสมทวินามด้วยการศึกษาการจำลอง
  - การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางทันตกรรมเพื่อใช้งานทางคลินิก
  - การตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์
  - การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus sp. โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : รำข้าวหรือกากถั่วเหลือง
  - ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพลูคาว กระเทียม และกระวานด้วยเอทานอล
  - ประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค

  บทความวิชาการ
   - Strongyloidiasis : พยาธิไชผิวหนัง ภัยร้ายใกล้ตัว
   - คุณประโยชน์และฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของสมุนไพรขมิ้นชัน

 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 1 No 1 (2015)

  บทความพิเศษ
  - Expression and purification of hemolysin BL from local isolate of Bacillus cereus

  บทความวิจัย
  - Supramolecular interaction in copper(II) complexes containing schiff base ligands
  - Utilization of vegetable oil production waste for lipase production from Pseudomonas sp. HCU2-1 and enzyme characterization
  - ความเป็นพิษของสารสกัดตะไคร้ต้นต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง

   บทความวิชาการ
  - โมเดลธุรกิจการรวมกลุ่มของผู้ซื้อ
  - แบคทีเรียอะซิติก : สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
  - การหาโครงสร้างผลึกที่เสถียรภายใต้ความดันจากผลการคำนวณด้วยวิธีแอบอินิโช
  - ฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน ภัยร้ายใกล้ตัว
  - ตัดสายสะดือช้าลงเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

11-12 of 12