• วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Vol 1 No 1 (2015)

  บทความพิเศษ
  - Expression and purification of hemolysin BL from local isolate of Bacillus cereus

  บทความวิจัย
  - Supramolecular interaction in copper(II) complexes containing schiff base ligands
  - Utilization of vegetable oil production waste for lipase production from Pseudomonas sp. HCU2-1 and enzyme characterization
  - ความเป็นพิษของสารสกัดตะไคร้ต้นต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง

   บทความวิชาการ
  - โมเดลธุรกิจการรวมกลุ่มของผู้ซื้อ
  - แบคทีเรียอะซิติก : สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
  - การหาโครงสร้างผลึกที่เสถียรภายใต้ความดันจากผลการคำนวณด้วยวิธีแอบอินิโช
  - ฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน ภัยร้ายใกล้ตัว
  - ตัดสายสะดือช้าลงเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

11-11 of 11