บทความวิจัย
- A simple chiral separation method using capillary electrophoresis with UV detection for analysis of enantiomers of drug compounds
- ผลของการออกกำลังกายด้วยระดับความหนักสูงสลับกับความหนักที่เบาลงต่อการไหลเวียนเลือดที่แขนหลังรับประทานอาหารน้ำตาลสูงในวัยรุ่นชายสุขภาพดีที่ไม่ออกกำลังกาย
- อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพที่เร้าอารมณ์ด้านความตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น
- การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้แบบจำลองอารีมาและอารีแม็กซ์
- การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอาศัยแอปพลิเคชันการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จำเสียงพูดและเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรายงานการดำเนินงานของโรงแรมด้วย Power BI
- การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระและเอนไซม์ตรึงรูป
- ฤทธิ์การยับยั้งจุลชีพของครัสทินชนิดที่ 2 ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
- ฟิล์มชีวภาพจากสารสกัดกระเทียมและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อต้านเชื้อราบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้

"E-Book Volume 4 No.1 January-June 2018 " 

 

Published: 2018-08-01

Full Issue

Articles