บทความวิจัย
- การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 
- รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา 
- การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดยอดมะม่วงหิมพานต์ 
- ฤทธิ์ของสารสกัดผักปลัง ผักแพว และผักแขยงต่อการต้านมะเร็งและการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจ 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานต่ำระดับของประเทศไทยในปี 2559 
- ค่าความยาวรันเฉลี่ยโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟสำหรับข้อมูลปัวซงประเภทตัดปลายที่ศูนย์ 
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแบบปัวซงที่มีศูนย์เฟ้อสำหรับการถดถอยในตัวอันดับที่ 1  

บทความวิชาการ 
- นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติสำหรับการเรียนรู้และความจำ 
- บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการชะลอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้สูงอายุ

"E-Book Volume 4 No.2 July-December 2018" 

Published: 2019-01-21

Full Issue

Articles