บทความวิจัย
- An instrument-free classification of phenolic compounds using ferric chloride reagent to improve organic chemistry teaching and learning
- An approximation to the average run length of CUSUM control chart for long memory under fractionally integrated process with exogenous variable
- การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในตัวอย่างดินจากพื้นที่ราบโดยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)
- การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา
- การสลายสีเมททิลีนบลูของเม็ดบีทที่ตรึงสารสกัดหยาบใบรางจืด
- การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมดและ Salmonella ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูกและกระบวนการสู่ตลาด
- ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียวที่ตากด้วยตู้อบแห้ง
- เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับทำนายทักษะด้านโปรแกรมประยุกต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในยุคดิจิทัล

บทความวิชาการ
- ไมคอไวรัส: การประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์

"E-Book Volume 5 No.2 July-December 2019" 

 

Published: 2019-12-30

Articles